ZO/02/05/2014 Dostawa samochodu osobowego - postępowanie wyłączone z przepisów ustawy Pzp


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               Warszawa, 14.05.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/05/2014

(dostawy samochodu osobowego Ford Focus Kombi)

Kod CPV 34110000-1

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.                    ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa samochodu osobowego Ford Fokus Kombi o parametrach technicznych podanych poniżej:

 

 Ford Fokus Kombi  rejestrowany na 5 osób

1. silnik  1.6 Duratec 125 KM ,M5

2. wersja wyposażenia edition start

ponadto

3. klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

4. immobilizer

5. autoalarm obwodowy i pojemnościowy z funkcją centralnego zamka

6. podgrzewana tylna szyba

7. czujniki parkowania tył (lub kamera)

8. kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

9. wspomaganie kierownicy

10. zapasowe koło dojazdowe

11. tempomat

12. radioodtwarzacz CD/MP3, gniazdo USB

13. dzielona, składana kanapa tylna

14 lakier metalik - kolor Moondust Silver.

 

Dodatkowe informacje:

Podane parametry są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający oświadcza, że posiadał i posiada samochody marki Ford (Focus, Fiesta, Transit)

 

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż  8 tygodni od daty zawarcia umowy - parametr oceniany.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

-  specyfikacji techniczna oferowanego samochodu, potwierdzającej spełnienie wszystkich wyżej określonych wymagań

-  cena samochodu

-  termin dostawy

 

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzp@piap.pl lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 21.05.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  95 %

2 - - termin dostawy 5%

           

I udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje dostawę samochodu zgodnie z wymaganiami zamawiającego i otrzyma największą ilość punktów w ocenianych kryteriach.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak pod numerem telefonu 22 874 0165 oraz adresem email: jfrontczak@piap.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            .

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta02_05_1.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.05.2014 11:12
application/pdf UMOWA-140514-1.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.05.2014 11:12

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.05.2014 12:27 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.05.2014 11:08 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

14.05.2014 11:12 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.05.2014 12:28 Joanna Gorzelniak-Owsiak