ZO/03/05/2014-Wykonanie i dostarczenia zbadanego zestawu korpusów ognioszczelnych wg. przygotowanej w PIAP dokumentacji


Nazwa firmy   

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               Warszawa, 20.05.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014

( dotyczy wykonania i dostarczenia zestawu korpusów ognioszczelnych wg. przygotowanej w PIAP dokumentacji)

Kod CPV 43600000-9

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.                    ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie zbadanego (tj. poddanego procesowi certyfikacji ATEX) zestawu korpusów ognioszczelnych wg. przygotowanej w PIAP dokumentacji wykonawczej. W przypadku pozytywnie zakończonych badań certyfikacyjnych, certyfikat ATEX korpusów, powinien być wystawiony na PIAP
  2. Dokumentacja powyższa zostanie udostępniona Wykonawcy na jego wniosek skierowany na adres email: mcader@piap.pl

 

 

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Z wyjątkiem procesu certyfikacji ATEX zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  mcader@piap.pl lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 29.05.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  45%

            2 – Termin dostawy (nie więcej niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy) – 35%

            3 – Przeprowadzenie badań hydrostatycznych w siedzibie swojej firmy z udziałem konstruktorów PIAP. Badania hydrostatyczne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenia poprawności wykonania projektu korpusów oraz pod kątem sprawdzenia szczelności spoin spawalniczych. Próba hydrostatyczna powinna być wykonana ciśnieniem nie mniejszym niż 1 MPa i nie większym niż 1,2 MPa oraz przeprowadzenie badan certyfikacyjnych. W przypadku powodzenia badań certyfikat należy wystawić na PIAP – 20%

 

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie i dostawę zestawu korpusów ognioszczelnych wg przekazanej dokumentacji i osiągnie  najkorzystniejszy bilans punktowy w ocenianych kryteriach.      

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Maciej Cader pod numerem telefonu 22 874 0341 lub 601 408 597 oraz adresem email: mcader@piap.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Dokumentacja wykonawcza do pobrania od Zamawiającego.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.05.2014 05:41

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.05.2014 05:39 Opublikowano Utworzono zamówienie

21.05.2014 05:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.05.2014 05:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak