ZO/04/01/2016 Oprogramowanie do robota społecznego LEMO


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 26.01.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/01/2016

Nowa wersja oprogramowania dla robota społecznego LEMO

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania:

 1.  
 • posiada sekwencje ruchu dla: kół, rąk, głowy
 • posiada sekwencje mowy: możliwość wgrywania i modyfikowania sekwencji mowy
 • wyświetla na tablecie (zamontowanym w “głowie” robota) różnych twarzy, obrazów i plików video, możliwość wgrywania nowych sekwencji obrazów i twarzy (w tym łączenie kilku wyrazów twarzy w sekwencję)
 • reaguje na dotyk: czujniki w rękach i głowie, dotykanie tabletu (np. wybór odpowiedzi tak/nie lub dotykanie ust w celu wywołania „buziaczka”)
 • uruchamia sekwencje kolorów na tułowiu
 • ma możliwość zatrzymania sekwencji w trakcie przy użyciu dedykowanej komendy (przycisku) oraz ponownego uruchomienia z tego samego miejsca
 • ma możliwość samodzielnej synchronizacji wszystkich sekwencji (np. łączenie ruchu rąk w górę i pokazywania twarzy „radość”), w tym zapamiętania złożonych połączeń sekwencji
 • dostosowany jest do interakcji z wieloma użytkownikami na raz (np. poprzez jednoczesne dotykanie tabletu i czujników w ramionach i głowie)
 • sterowany jest przy użyciu klawiatury i tabletu (ew. joysticka), w tym może być sterowany jednocześnie bez konieczności przełączania się między jednym a drugim
 • ma możliwość podłączenia tabletu umieszczonego w głowie do komputera zewnętrznego przy użyciu wi-fi (w tym oglądania widoku z kamery tabletu twarzy oraz rejestrowania obrazu) przy jednoczesnym wykonywaniu innych sekwencji
 • umożliwia regulację prędkości jazdy
 • cechuje się wysokim poziomem stabilności oprogramowania

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 marca 2016.

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzawieska@piap.pl do dnia  29.01.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

           

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie usługi na najkorzystniejszych warunkach.   

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Karolina Zawieska pod numerem telefonu 22 874 0152.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe (2) (2).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2016 11:57
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2016 11:57
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2016 11:57

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.01.2016 11:55 Opublikowano Utworzono zamówienie

26.01.2016 11:58 Joanna Gorzelniak-Owsiak

26.01.2016 11:58 Joanna Gorzelniak-Owsiak