ZO/04/01/2019 Dostawa 16 sztuk kamer cyfrowych światła widzialnego wraz z obiektywem


 

 

 

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 16.01.2019

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/04/01/2019

na dostawę 16 sztuk kamer cyfrowych światła widzialnego wraz z obiektywem

CPV 38651600-9

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Kamera cyfrowa światła widzialnego o parametrach nie gorszych niż:

 

Rozdzielczość nie mniejsza niż 2.3Mpix

Interfejs komunikacyjny GigE Vision

Zasilanie PoE

Minimalna ilość klatek na sekundę: 30 (dla rozdzielczości minimum 1920x1080 lub równoważnej)

Obsługa PTP (Precision Time Protocol)

Możliwość synchronizacji wielu kamer ze sobą (co najmniej 8 sztuk kamer)

Nie mniej niż 1 input/output pin

Sprzętowa obsługa sygnału wyzwalającego (hardware trigger)

Rozmiar kamery nie większy niż. 60mm x 60mm x 60mm (bez obiektywu)

Kamera kolorowa (nie monochromatyczna)

 

Obiektyw w rozmiarze dostosowanym do oferowanej kamery o parametrach:

-FOV  (field of view) nie mniejszym niż 59º i nie większym niż 81º Jeżeli występuję możliwość oferowania kilku obiektywów mieszczących się w założonym przedziale, preferowany jest jak najbardziej zbliżony do wartości FOV 60º

 

Zamawiający wymaga by kamery były dostarczone z zestawem akcesoriów wymaganych do pracy kamery w tym przynajmniej (jeżeli występuje) kabel akcesoryjny.

 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 11 lutego 2019.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Rafal Więckowski, tel. 22 874 0315, rwieckowski@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres rwieckowski@piap.pl do  dnia 24 stycznia 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/05/05/2018
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.01.2019 08:21 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.01.2019 07:39 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

16.01.2019 07:41 Joanna Gorzelniak-Owsiak

16.01.2019 08:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak