ZO/04/03/2015 Wykonanie gadżetów promocyjnych dotyczących III Nocy Robotów PIAP


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 30.03.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2015

Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych dotyczących III Nocy Robotów PIAP

CPV:39294100-0

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych dotyczących III Nocy Robotów PIAP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia::

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części 7

Wykonanie gadżetów promocyjnych:

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (firmy).

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 07.04.2015 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena brutto  100%

. .        

 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Paulina Wojda pod numerem telefonu 22 874 0136 oraz adresem email: pwojda@piap.pl ,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2015 12:44
application/pdf Umowa.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2015 12:44
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2015 12:45

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2015 12:42 Opublikowano Utworzono zamówienie

30.03.2015 12:46 Joanna Gorzelniak-Owsiak

30.03.2015 12:46 Joanna Gorzelniak-Owsiak