ZO/04/03/2017 Dostawa łańcuchowej wciągarki bramowej


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 21.03.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017

Na dostawę łańcuchowej wciągarki bramowej do projektu HUNT-er

CPV:    42400000-0

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wciągarka bramowa łańcuchowa ze stałą wysokością o poniższych parametrach:

Udźwig minimalny 3500kg

Szerokość minimalna pomiędzy podporami 3000m

Szerokość maksymalna 3900mm

Wysokość maksymalna 4200mm

Minimalna wysokość podnoszenia 3100mm

Wyposażona w 4 koła skrętne z hamulcami do przetaczania po podłożu

Do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od -10 do +40 stopni C

Wyposażona we wciągnik elektryczny

Wciągnik wyposażony w wózek elektryczny

Sterowanie za pomocą pilota na przewodzie

 

 

Zamówienie obejmuje również:

- Transport na miejsce montażu (Warszawa)

- Montaż

- Wykonanie niezbędnych pomiarów

- Zgłoszeniem do UDT

- Szkolenie dla 3 operatorów z wystawieniem odpowiednich uprawnień

- Gwarancje na minimum 3 lata od daty uruchomienia

 

Urządzenie po wykonaniu dostawy i dodatkowych wymogów ma być w stanie technicznym i prawnym gotowe do użycia

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres PIAP, Kancelaria,  Al. Jerozolimskie 202,  02 – 486 Warszawa do dnia 30.03.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Zboiński pod numerem telefonu 22 874 0441 oraz adresem email: mzboinski@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_baza_konk.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 10:15
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 10:15
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 10:16
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 10:16
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe-zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.03.2017 07:14
application/msword oferta.doc Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.03.2017 07:14
application/msword uniewaznienie.doc Unieważnienie Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 10:14

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 10:14 Opublikowano Dodano plik: "Unieważnienie".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.03.2017 07:13 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe-zmiana", "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.03.2017 07:09 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 10:14 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.03.2017 10:17 Joanna Gorzelniak-Owsiak

30.03.2017 10:32 Joanna Gorzelniak-Owsiak