ZO/04/05/2018 Elementy do układów sterowania elektronicznego do układu silnika


 

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 04.06.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/04/05/2018

na dostawę elementów sterowania elektronicznego do układu silnika, oświetlenie, skrętu i układu hamulcowego

CPV 31682210-5, 31682230-1, 31711120-0

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Elementy do układów sterowania elektronicznego do układu silnika, oświetlenia, skrętu i układu hamulcowego:

1. Programowalny sterownik do maszyn mobilnych 3szt:

 • Wyjścia PWM o wydajności prądowej co najmniej 2,5A, minimalna ilość: 16szt.
 • Wejścia prądowe 4-20mA, minimalna ilość:  10szt.
 • Minimalna ilość interfejsów CAN: 4 
 • Napięcie zasilania przynajmniej mieszczące się w zakresie 9-32V
 • Możliwość programowania po sieci komunikacyjnej CAN
 • Stopień ochrony obudowy sterownika, co najmniej IP65
 • Obsługa protokołu komunikacji J1939
 • Dopuszczalna temperatura pracy: od -40°C do +85°C
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do sterownika plus dodatkowo 1 komplet
 • W zestawie oprogramowanie do programowania sterownika oraz komplet elementów niezbędnych do programowania i diagnostyki ww. sterownika (np. kable, programator, złącza)

2. Programowalny sterownik do maszyn mobilnych 5szt.

 • Wyjścia PWM o wydajności prądowej co najmniej 2A, minimalna ilość: 4szt.
 • Wyjścia przełączalne o wydajności prądowej co najmniej 2A, minimalna ilość: 4szt.
 • Wyjścia ogółem minimalna ilość: 9szt.
 • Minimalna ilość interfejsów CAN: 2 
 • Możliwość wykorzystania jako modułu rozszerzeń wejść/wyjść dla sterowników głównych po sieci CAN
 • Napięcie zasilania przynajmniej mieszczące się w zakresie 9-32V
 • Stopień ochrony obudowy sterownika, co najmniej IP65
 • Dopuszczalna temperatura pracy: od -40°C do +85°C
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do sterownika plus dodatkowo 3 komplety

 

 

3. Panel HMI do maszyn mobilnych wraz z akcesoriami 1 komplet:

 • Wielkość przekątnej ekranu nie mniejsza niż 7 cali
 • Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 800 x 480 pikseli
 • Ekran dotykowy
 • Interfejs CAN
 • Wbudowany czujnik jasności światła otoczeniu w celu automatycznego dopasowania jasności podświetlenia wyświetlacza
 • Napięcie zasilania przynajmniej mieszczące się w zakresie 9-32V
 • Dopuszczalna temperatura pracy: od -40°C do +85°C
 • Stopień ochrony obudowy panelu, co najmniej IP65
 • W zestawie komplet kabli do panelu
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do panelu plus dodatkowo 1 komplet
 • Możliwość wyprowadzenia złącza USB

 

4. Czujnik bezwładnościowy do maszyn mobilnych 1szt.

 • Interfejs CAN
 • Zakres pomiarowy co najmniej: od -4,2g do +4,2g
 • Dopuszczalna temperatura pracy: od -40°C do +85°C
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do czujnika plus dodatkowo 1 komplet
 • Stopień ochrony obudowy czujnika, co najmniej IP54
 • Zasilanie przynajmniej mieszczące się w zakresie 9-16V
 • Złącze elektryczne tupu Superseal lub Compact 1.1a

 

5. Czujnik temperatury powietrza do maszyn mobilnych 2szt.

 • Stopień ochrony obudowy czujnika, co najmniej IP54
 • Rezystancja przy 20°C: 1000 Ω
 • Zakres pomiarowy co najmniej od -30°C do +130°C
 • W zestawie komplet wtyczek elektrycznych do czujnika plus dodatkowo 1 komplet

 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 22 października 2018.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Rafał Więckowski, tel. 22 874 0315, rwieckowski@piap.pl  

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres rwieckowski@piap.pl do  dnia 14 czerwca 2018.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/04/05/2108;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zaproszenie_elementy_ster_elektroniczne.pdf Zaproszenie do składania ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:30
application/pdf umowa_wzor_0406.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:31
application/pdf Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.pdf Oświadczenie wykonawcy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:31
application/pdf wybor.pdf ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2018 05:41

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.06.2018 05:40 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:34 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.06.2018 09:28 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.06.2018 09:33 Joanna Gorzelniak-Owsiak

18.06.2018 05:41 Joanna Gorzelniak-Owsiak