ZO/05/02/2016 zwiększenie funkcjonalności robota społecznego LEMO


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 09.02.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/02/2016

Zwiększenie funkcjonalności robota społecznego LEMO

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania:

  • Robot rozpoznaje i naśladuje ruchy głowy i obu rąk w kierunku góra/dół
  • Robot rozpoznaje i reaguje na ruchy głowy i obu rąk (np. przywoływanie robota gestem, odpowiedź na machanie ręką i in.)
  • Robot rozpoznaje i naśladuje ruch kroczący człowieka w danym kierunku
  • Robot rozpoznaje i reaguje na ruch kroczący człowieka
  • Robot rozpoznaje i reaguje na grupę ludzi
  • Robot jest zdolny do losowego poruszania się po zamkniętej przestrzeni omijając przeszkody i ludzi
  • Ww. funkcjonalności zintegrowanie są z oprogramowaniem robota LEMO dot. sekwencji mowy, ruchu, twarzy i in.
  • Ww. funkcjonalności działają w systemie Linux

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 marca 2016.

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzawieska@piap.pl do dnia  12.02.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

           

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie usługi na najkorzystniejszych warunkach.   

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami w celu uzyskania lepszych warunków.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Karolina Zawieska pod numerem telefonu 22 874 0152.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe (2) (2).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.02.2016 09:16
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.02.2016 09:17
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.02.2016 09:17

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.02.2016 09:15 Opublikowano Utworzono zamówienie

09.02.2016 09:18 Joanna Gorzelniak-Owsiak

09.02.2016 09:18 Joanna Gorzelniak-Owsiak