ZO/05/04/2015 Wykonanie remontu korytarza i części klatki schodowej w budynku nr.4


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                               Warszawa, 31.03.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/04/2015

Wykonanie  remontu korytarza i części klatki schodowej w budynku nr.4

CPV:    45454100-5, 45430000-0, 45442110-1, 45432210-9

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac objętych zamówieniem

-Usunięcie starej wykładziny dywanowej z podłogi korytarza (64,5 m2) i klatki schodowej (25 m2).

-Przygotowanie podłoża pod ułożenie posadzki obiektowej.

-Usunięcie starych powłok malarskich ze ścian korytarza.

-Naprawa i wyrównanie ścian korytarza.

-Ułożenie wykładziny podłogowej TARKET w korytarzu i klatce schodowej.  Brzegi  wykładziny 

  wywinięte na ścianę na wysokość  100 mm.     

-Malowanie ścian korytarza farbą emulsyjną .

-Uporządkowanie terenu  po pracach.

 

Termin wykonania prac – 18.05.2015r.

Prace hałaśliwe Wykonawca będzie mógł wykonywać wyłącznie w godzinach od 17.00 do 6.30 oraz w soboty i niedziele. Pozostałe prace mogą być wykonywane przez całą dobę.

 

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i  zabezpieczające.

 

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.05.2015

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 08.04.2015 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

.          

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 01413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.04.2015 06:53
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.04.2015 06:54
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.04.2015 06:55

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.04.2015 06:51 Opublikowano Utworzono zamówienie

01.04.2015 06:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.04.2015 06:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak