ZO/05/05/2022 Dostawa samochodu dostawczego


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z punktem VII zapytania ofertowego.

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                           Warszawa, 05.05.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/05/2022

na dostawę nowego samochodu dostawczego

CPV:         3411000-1, 34136000-9

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wymagania ogólne

 1. 1.       Samochód który można zarejestrować jako ciężarowy
 2. 2.       Samochód spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości emisji tlenku węgla (CO), cząstek stałych (PM), tlenków azotu (NOx), łącznej masy węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) dla normy minimum Euro 5 wskazanych w załączniku I do Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (minimum Euro 5) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.
 3. 3.       Miejsce dostawy auta: siedziba Zamawiającego – al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa lub odbiór u Dostawcy na ternie Warszawy.

 

Specyfikacja wersji i wyposażenia

 1. 1.       Samochód dostawczy o ładowności minimum 900 kg. Minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej długość - 3000 mm, wysokość – 1350 mm, szerokość -  1500 mm.
 2. 2.       Samochód rejestrowany na 3 osoby
 3. 3.       Silnik  diesel lub benzyna, moc minimum 80 KM.
 4. 4.       Skrzynia biegów manualna

Wyposażenie:

 1. 5.       Klimatyzacja
 2. 6.       System audio
 3. 7.       Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
 4. 8.       Drzwi – 2 boczne rozwierne (kierowca +pasażer), boczne prawe rozsuwane, tylne rozwierane podwójne
 5. 9.       Centralny zamek sterowany z pilota lub system bezkluczykowy
 6. 10.   Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości
 7. 11.   Fotel kierowcy, regulacja w płaszczyźnie poziomej i pionowej
 8. 12.   Elektrycznie sterowane lusterka
 9. 13.   Elektryczne sterowanie szyb przednich
 10. 14.   Wykładziny gumowe z przodu
 11. 15.   Możliwość bezprzewodowego sprzężenia układu audio z telefonem komórkowym
 12. 16.   Dostawa pojazdu do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne na okres  2 lata

Gwarancja na powlokę lakierniczą 3 lata.

Gwarancja na perforację nadwozia  6 lat

 

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  nie więcej niż 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 1. V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.         Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.pl do dnia 13 maja 2022 godz. 10:00.
  2. 2.         O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena   100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.pl  oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak  pod adresem email: jacek.frontczak@piap.lukasiewicz.gov.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak-owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe (2).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.05.2022 06:41
application/msword oferta_ZO_05_05_2022.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.05.2022 06:42
application/pdf umowa wzor dostawa samochodu.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.05.2022 06:42
application/pdf uniewaznienie.pdf Informacja o unieważnieniu Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.05.2022 07:03

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.05.2022 07:03 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.05.2022 07:02 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o unieważnieniu".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.05.2022 06:44 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.05.2022 06:38 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.05.2022 06:43 Joanna Gorzelniak-Owsiak

09.05.2022 07:03 Joanna Gorzelniak-Owsiak