ZO/05/06/2014 Dostawa systemu sensorycznego do korekcji on-line trajektorii ruchu robota


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 23.06.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/06/2014

( dotyczy dostawy systemu sensorycznego do korekcji on-line trajektorii ruchu robota podczas spawania na podstawie pomiaru położenia złącza spawanego)

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

System sensoryczny – dane podstawowe:

 1. typ czujnika – skaner laserowy
 2. budowa modułowa: głowica sensoryczna mocowana w pobliżu palnika i jednostka sterująca w oddzielnej obudowie, montowana poza strefą spawania,
 3. ciężar głowicy sensorycznej nie więcej niż 1.0 kg,
 4. odporność na działanie procesu spawania (temperatura, odpryski, błyski, zakłócenia elektromagnetyczne),
 5. niewrażliwość na zmiany oświetlenia zewnętrznego,
 6. min. 2 linie laserowe,
 7. możliwość pracy głowicy sensorycznej z odległości większej niż 120mm od złącza spawanego,
 8. zastosowanie przy śledzeniu spoin wszystkich spawalnych materiałów metalowych,
 9. głowica sensoryczna chłodzona powietrzem lub cieczą,
 10. wymienna osłona układu optycznego głowicy sensorycznej chroniąca przed odpryskami,
 11. napowietrzanie obudowy układu optycznego głowicy sensorycznej w celu ochrony soczewek przed kurzem, dymem i parą,
 12. oprogramowanie do konfiguracji i programowania działania czujnika,
 13. programowanie śledzenia wstępnie zdefiniowanych przez producenta typów spoin (złącz spawanych),
 14. połączenie z układem sterowania robota magistralą Ethernet,
 15. współpraca z robotem KUKA KR C4,
 16. współpraca z pakietem KUKA.SeamTechTracking.
 17. 2.     Dane dodatkowe:
  1. kompaktowa obudowa głowicy sensorycznej,
  2. możliwość definiowania nowego typu spoiny (złącza spawanego) przez użytkownika,
  3. gwarancja min. 2 lata,
  4. urządzenie uszkodzone w okresie gwarancji, jest przesyłane do naprawy na koszt dostawcy.
  5. Wsparcie podczas uruchomienie w PIAP
  6. Szkolenie w PIAP,

 

 

 

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zmawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 4 tygodni od daty zawarcia umowy

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  zpilat@piap.pl  lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 30.06.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

           

 

 

 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Zbigniew Pilat pod numerem telefonu 22 874 0206 oraz adresem email: zpilat@piap.pl oraz Marek Pachuta pod numerem telefonu 22 874 0258 oraz adresem email: mpachuta@piap.pl

 

 

.

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2014 11:51 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2014 09:16 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2014 09:10 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

23.06.2014 09:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.08.2014 06:25 Joanna Gorzelniak-Owsiak