ZO/05/06/2015 Ocena potencjału komercjalizacyjnego resuscytatora PIAP LIFE


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZO/06/05/2015

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-468 Warszawa

NIP: 5250008815; Regon: 000035257

tel. 48 603 751 375

e-mail: dczesula@piap.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ocena potencjału komercjalizacyjnego resuscytatora PIAP LIFE® w ramach projektu „Urządzenie wspomagające działanie resuscytatora – strategia komercjalizacji oraz europejska ochrona patentowa” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Patent Plus.

Od Wykonawcy wymaga się przygotowania trzech dokumentów:

  1. 1.      analizy stanu techniki z wyszczególnieniem rozwiązań konkurencyjnych dla resuscytatora PIAP Life® dostępnych na rynkach państw Unii Europejskiej, wskazanie ich użytkowników oraz wskazanie przewag wynalazku w stosunku do innych rozwiązań obecnie stosowanych. Wykonana analiza ma zawierać 15-25 stron tekstu zapisanego czcionką New Times Roman 12 i ma być dostarczona w formie elektronicznej (MS Word) i papierowej.   
  2. analizy zasadności ekonomicznej wraz z określeniem zastosowania wynalazku w kontekście aktualnego stanu wiedzy techniki i technologii oraz grup docelowych i wyceny rynku na resuscytator PIAP Life® w państwach Unii Europejskiej. Wykonana analiza ma zawierać 20-25 stron tekstu zapisanego czcionką New Times Roman 12 i ma być dostarczona w formie elektronicznej (MS Word) i papierowej.    
  3. strategii komercjalizacji wynalazku wraz z analizą SWOT, wyceną licencji na 10 największych rynków resuscytatorów w Unii Europejskiej oraz wskazaniem optymalnej strategii komercjalizacji Wykonana strategia ma zawierać 20-25 stron tekstu zapisanego czcionką New Times Roman 12 i ma być dostarczona w formie elektronicznej (MS Word) i papierowej. Do strategii komercjalizacji wlicza się także:   
  • wykonanie prezentacji w języku angielskim dla potencjalnych partnerów w zakresie komercjalizacji,która ma być dostarczona w wersji elektronicznej i zawierać 15-20 stron (MS PowerPoint)
  • przedstawienie listy potencjalnych partnerów w zakresie komercjalizacji zainteresowanych udziałem we wprowadzeniu wynalazku na rynek takich jak dystrybutorów sprzętu medycznego, podmiotów handlującymi technologiami etc.

Wyżej wymienione trzy dokumenty powinny obejmować analizy co najmniej 10 państw z największym potencjałem rynkowym resuscytatorów.

Od wykonawcy wymaga się także zachowania poufności.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 czerwca 2015

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być opatrzona podpisem wykonawcy i zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz posiadać datę sporządzenia.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA WINIEN ZAŁACZYĆ DO OFERTY NA POTWIERDZANIE TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.  

2. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w sporządzaniu minimum trzech strategii komercjalizacji lub/oraz w sporządzaniu wycen technologii i wynalazków na przestrzeni trzech lat od daty złożenia oferty (Podpunkt II w Formularzu Ofertowym).

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dczesula@piap.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Al. Jerozolimskie 202, 02-468 Warszawa do dnia 22.05.2015 r. do godz.15:30.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VII. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:

1) Cena przedmiotu zamówienia - 50%

2) Ocena uszczegółowionego spisu treści - 50%

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 

Ad. 1) Cena przedmiotu zamówienia

algorytm oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia.

                     Cena minimalna

Wp (C) = ------------------------------- x 100 pkt., gdzie:

                   Cena badanej oferty

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

 

Ad. 2) Ocena uszczegółowionego spisu treści:

1 Analizy stanu techniki  (⅓ oceny)

2 Analizy zasadności ekonomicznej  (⅓ oceny)

3 Strategii komercjalizacji (⅓ oceny)

algorytm oceny kryterium „Ocena uszczegółowionego spisu treści”:

 

                    ilość punktów za uszczegółowiony spis treści

Wp (D) = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt., gdzie:

                                maksymalna ilość punktów

maksymalna ilość punktów– maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania

 

Suma punktów przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium zostanie pomnożona przez znaczenie % tego kryterium według wzoru:

W = Wp (C) x 50%/100 + Wp (D) x 50%/100

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskają największą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku ofert i podziału przedmiotu zamówienia między kilku wykonawców. Ogłoszenie o wyborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej PIAP.

 

IX. TERMIN PŁATNOŚCI

14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez wykonawcę.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dominik Czesuła pod numerem telefonu 48 603 751 375 oraz adresem email: dczesula@piap.pl.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.05.2015 10:26
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz Ofertowy.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.05.2015 10:27

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.05.2015 10:24 Opublikowano Utworzono zamówienie

12.05.2015 10:27 Joanna Gorzelniak-Owsiak

15.02.2016 13:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak