ZO/05/20/2020 - Dostawa zintergrowanego symulatora zaburzeń impulsowych EFT/B i SURGE


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                          Warszawa, 12.10.2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/10/2020

na dostawę zintegrowanego symulatora zaburzeń impulsowych EFT/B i SURGE

CPV 38900000-4  

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

  1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

     1. Symulator zaburzeń impulsowych do badań EMC urządzeń: na szybkie elektryczne stany przejściowe EFT/B (wg PN-EN61000-4-4) oraz impulsy udarowe SURGE (wg PN-EN61000-4-5) o parametrach:

a)  impulsy EFT/B (Burst) o maksymalnej amplitudzie nie mniejszej niż 5,5 kV,

- częstotliwości impulsów w serii 5kHz, 100kHz, do 1MHz;

- impedancja wyjściowa generatora 50Ω;

- wyjście generatora na złącze koncentryczne, lub sprzęgane z liniami sieci sztucznej jednofazowej (L,N,PE), zasilającej badane urządzenie, sieć sztuczna co najmniej 300V AC/DC, 16A;

- zadawanie parametrów narażeń znormalizowanych wg normy EN 61000-4-4:2012,  możliwość zadania innych wartości parametrów dotyczących: amplitudy impulsów, częstotliwości impulsów w serii i częstości generacji serii, czasu trwania serii, sposobu sprzężenia wyjścia generatora z zewnętrznymi układami sprzęgającymi,

- wyjście sygnału synchronizacji z serią impulsów lub impulsami w serii.

b) impulsy udarowe (Surge) o maksymalnej amplitudzie nie mniejszej niż 5kV/2,5kA;

- częstość powtarzania impulsów co najmniej 1Hz;

- synchronizacja impulsów z siecią zasilania od 0° do 360°;

- sprzężenie wyjścia generatora ze złączem wysokonapięciowym oraz sprzężenie z liniami obwodów sprzęgających interfejsowych,  sieci sztucznej jednofazowej (L, N, PE) (co najmniej 300V AC/DC, 16A), lub z liniami zewnętrznej sieci sztucznej trójfazowej o większym prądzie obciążenia. Wymagania na sieć sztuczną wg
EN61000-4-5:2014+A1:2017,

- pomiar i wyświetlenie wartości amplitud napięcia i prądu każdego wygenerowanego impulsu udarowego;

- wyjście sygnału synchronizacji z impulsami.

c) Symulator powinien umożliwiać rozbudowę o zdalne sterowanie z komputera poprzez port światłowodowy i/lub Ethernet.

 

2. W przypadku oferty zintegrowanego symulatora zaburzeń impulsowych EFT/B i SURGE, sieć sztuczna jednofazowa powinna spełniać wymagania sieci  sprzęgająco-odsprzęgającej zarówno wg norm EN61000-4-4:2012  jak i normy EN61000-4-5:2014+A1:2017, (lub  równoważnych nom PN-EN).

 

3. Symulator zintegrowany powinien  być zgodny z wymaganiami norm EN61000-4-4:2012 i

EN61000-4-5:2014+A1:2017, wymaganiami potwierdzonymi świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium i stwierdzeniem zgodności z w/w normami.

 

4. Urządzenie powinno posiadać Deklarację zgodności CE.

 

5. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące.

 

  1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  nie więcej niż 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 

  1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K1 – Cena 100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego.

 

 

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  1. VI.             POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Krzysztof Trzcinka, tel. 22 874 0347, mail; Krzysztof.trzcinka@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres   Krzysztof.trzcinka@piap.lukasiewicz.gov.pl oraz kzp@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia  20 października  2020.

 

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym, wypełniając wszystkie wymagane pozycje.

 

 

 

 

  1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.10.2020 12:06
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.10.2020 12:06
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.10.2020 12:07
application/pdf zestawienie.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.10.2020 07:30
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.10.2020 07:33

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.10.2020 07:33 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.10.2020 07:29 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.10.2020 12:03 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

12.10.2020 12:07 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.10.2020 07:34 Joanna Gorzelniak-Owsiak