ZO/06/02/2019 Wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych w ilości 69 sztuk


Nazwa zamawiającego:

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

 

02 – 486 Warszawa                                                                                                                      Warszawa, 11.02.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 06/02/2019

 

Wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych.

CPV:       31682110-4

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych w ilości 69 szt. w korytarzach budynków na terenie PIAP w zakresie określonym poniżej:

 

 1. Osłony wykonane z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, malowane proszkowo na kolor biały,

wymiary ok. 55x260 cm.

 1. Osłony wyposażone w zamki - jeden klucz do wszystkich wkładek nr.827
 2. Przygotowanie wnęk kanałów instalacyjnych do montażu ( demontaż starych osłon ).
 3. Montaż nowych osłon.

 

 

 

UWAGA

 

Z uwagi na standard wykonania wnęk kanałów, dokonanie jednostkowego pasowania osłon oraz konieczność zachowania jednolitego wzornictwa z wcześniej zamontowanymi osłonami konieczna jest wizja lokalna na terenie P.I.A.P.

 

Prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i zabezpieczające wchodzą w zakres zamówienia.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1

 1. 1.      Oferta  powinna  być  dostarczona  osobiście  lub  kurierem  na  adres  PIAP,  Al.  Jerozolimskie  202,

 

Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 20.02.2019 godz. 10:00.

 

 1. 2.      O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
 2. 3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. 4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. 5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. 6.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena ryczałtowa  100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi zawierać koszt 1.szt osłony wraz z montażem.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

 

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.02.2019 10:49
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.02.2019 10:50
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.02.2019 10:50

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.09.2019 09:22 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.09.2019 09:21 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.02.2019 10:48 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.02.2019 10:51 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak