ZO/06/03/2017 Dostawa łańcuchowej wciągarki bramowej


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 30.03.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 06/03/2017

Na dostawę wciągarki bramowej łańcuchowej do projektu HUNT-er

Zakup współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozój 2014 - 2020

CPV:    42400000-0

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wciągarka bramowa łańcuchowa ze stałą wysokością o poniższych parametrach:

Wciągarka bramowa ze stałą wysokością o parametrach:

Udźwig minimalny 3500kg

Szerokość minimalna pomiędzy podporami 3000m

Szerokość maksymalna 3900mm

Wysokość maksymalna 4200mm

Minimalna wysokość podnoszenia 3100mm

Wyposażona w 4 koła skrętne z hamulcami do przetaczania po podłożu

Do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od -10 do +40 stopni C

Wyposażona we wciągnik elektryczny

Wciągnik łańcuchowy wyposażony w wózek elektryczny

Sterowanie za pomocą pilota na przewodzie

Zwijacz automatyczny przewodu zasilającego min. 20m z możliwością podwieszenia pod sufitem

Przewód od zwijacza do wciągarki bramowej odłączany z możliwością jego zabezpieczenia przed wypięciem po podłączeniu

 

Zamówienie obejmuje również:

- Transport na miejsce montażu (Warszawa)

- Montaż

- Wykonanie niezbędnych pomiarów

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia urządzenia do UDT i udział w odbiorze UDT.

- Organizację szkolenia zakończonego egzaminem UDT dla 3 operatorów (dopuszczalne podwykonawstwo)

- Gwarancje na minimum 3 lata od daty uruchomienia

- Dostawca zapewni obciążenia do badań

 

Urządzenie po wykonaniu dostawy i dodatkowych wymogów ma być w stanie technicznym i prawnym gotowe do użycia

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria,  Al. Jerozolimskie 202,  02 – 486 Warszawa do dnia 10.04.2017 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę łańcuchowej wciągarki bramowej”  ZO/06/03/2017

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Zboiński pod numerem telefonu 22 874 0441 oraz adresem email: mzboinski@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenia.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:42
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:42
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:42
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:43
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.04.2017 05:57
application/pdf Zestawienie ofert_.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.04.2017 06:16
application/pdf wybor.pdf Wybór Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.04.2017 10:52
application/pdf Zestawienie ofert_oferty_dodatkowe.pdf Zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.04.2017 06:38
application/pdf wybor_ponowny.pdf Wybór ponowny Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.04.2017 06:38

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.04.2017 06:37 Opublikowano Usunięto pliki: "Zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych", "Wybór ponowny". Dodano pliki: "Zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych", "Wybór ponowny".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.04.2017 06:09 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Zestawienie ofert po złożeniu ofert dodatkowych", "Wybór ponowny".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.04.2017 10:51 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Wybór". Dodano plik: "Wybór".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.04.2017 06:15 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wybór", "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.04.2017 05:57 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 31.03.2017 06:28 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:45 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.03.2017 13:41 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

30.03.2017 13:44 Joanna Gorzelniak-Owsiak

19.04.2017 06:38 Joanna Gorzelniak-Owsiak