ZO/06/07/2014 Dostarczanie posiłków do Ośrodka opieki nad dziećmi


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 01.07.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 06/07/2014

Dotyczy usługi cateringowej dla ośrodka opieki nad dziećmi

MALI WYNALAZCY, prowadzonego w Warszawie,

przy Al. Jerozolimskich 202 dla około 27 dzieci w wieku1-5 lat

Kod CPV 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla ośrodka opieki nad dziećmi wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie  poniżej wymienionymi wymaganiami:

 

 1. Wyżywienie 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - zestaw dzienny powinien składać się z 4 urozmaiconych posiłków wraz z napojami:

ü  I śniadanie (zupa mleczna, kanapki, parówki, herbata itp.),

ü II śniadanie  (owoce),

ü zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, kompot),

ü podwieczorek (galaretki, jogurty, kanapki, budyń itp.).

 1. Kaloryczność  zestawu dziennego musi wynosić średnio od 1500kcal do 2000kcal, z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci  w wieku 1 - 5 (ok. 75 % zapotrzebowania dziennego dziecka).
 2. Posiłki powinny być zróżnicowane według grup wiekowych.
 3. Wymagany czas dostawy poszczególnych posiłków w okresie poniedziałek-piątek:

ü śniadanie + II śniadanie - godzina: 8.30,

ü obiad -godzina: 11.45,

ü podwieczorek -godzina: 14.45.

 1. W proponowanej cenie Wykonawca musi uwzględnić możliwość dostarczenia posiłku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci (np. dzieci z alergiami pokarmowymi), wypożyczenie wózka umożliwiającego rozwożenie posiłków.
 2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego na dany dzień.
 3. Wykonawca będzie przechowywał próbki pokarmowe ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
  1. Posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  2. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Dzienny jadłospis obejmuje: I i II śniadanie, obiad, podwieczorek.
  3. Cena musi zawierać koszt przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca przeznaczenia.
  4. Firma cateringowa powinna mieć doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku 1-5 i spełniać wszelkie obowiązujące kryteria wymogów sanitarnych.
  5. Posiłki będą zamawiane o godzinie 7.45 każdego dnia, ilość będzie zależna od frekwencji dzieci.

 

 1. III.           Dodatkowe informacje i dokumenty jakie musi przedstawic Wykonawca wraz z ofertą:

a)     decyzja Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez wykonawcę wszelkich obowiązujących kryteriów wymogów sanitarnych,

b)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowane menu będzie opracowane zgodnie z  rekomendacjami WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA) w oparciu o tabele i wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka,

c)     opłaconą polisę przez Wykonawcę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł

d)    wykaz wykonanych usług dla dzieci w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej czterech usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla żłobków i przedszkoli o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 50 000 zł. netto wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 wrzesni 2014 do 31 sierpnia 2015.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

 

 

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie III a – d.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzp@piap.pl lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 09.07.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100 %

           

I udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje dostawe posiłków dla dzieciw najniższej cenie oraz spełni wszytskie wymagania wykonawcy..

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Ewa Radomska pod numerem telefonu 22 874 0274 oraz adresem email: eradomska@piap.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta catering_0107.docx Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2014 08:31
application/pdf Umowacatering0107.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2014 08:31

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.07.2014 08:29 Opublikowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść. Dodano pliki: "Oferta", "Wzór umowy".
Joanna Lesiak 02.07.2014 07:55 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

02.07.2014 07:55 Joanna Lesiak

02.07.2014 08:34 Joanna Gorzelniak-Owsiak