ZO/07/02/2019 Wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych


Nazwa zamawiającego:

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

 

02 – 486 Warszawa                                                                                                                        Warszawa, 25.02.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07/02/2019

 

Wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych.

CPV:       31682110-4

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż osłon wnęk kanałów instalacyjnych w ilości 69 szt. w korytarzach budynków na terenie PIAP w zakresie określonym poniżej:

 

 1. Osłony wykonane z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, malowane proszkowo na kolor biały,

wymiary ok. 55x260 cm.

 1. Osłony wyposażone w zamki - jeden klucz do wszystkich wkładek nr.827
 2. Przygotowanie wnęk kanałów instalacyjnych do montażu ( demontaż starych osłon ).
 3. Montaż nowych osłon.

 

 

 

UWAGA

 

Z uwagi na standard wykonania wnęk kanałów, dokonanie jednostkowego pasowania osłon oraz konieczność zachowania jednolitego wzornictwa z wcześniej zamontowanymi osłonami konieczna jest wizja lokalna na terenie P.I.A.P.

 

Prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i zabezpieczające wchodzą w zakres zamówienia.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1

 1. 1.      Oferta  powinna  być  dostarczona  osobiście  lub  kurierem  na  adres  PIAP,  Al.  Jerozolimskie  202,

 

Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 05.03.2019 godz. 10:00.

 

 1. 2.      O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
 2. 3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. 4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. 5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. 6.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena ryczałtowa  100%

 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi zawierać koszt 1.szt osłony wraz z montażem.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

 

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/07/02/2019prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.02.2019 11:23
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.02.2019 11:23
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.02.2019 11:24
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2019 05:56

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2019 05:56 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.02.2019 11:22 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

25.02.2019 11:24 Joanna Gorzelniak-Owsiak

25.09.2019 05:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak