ZO/07/07/2015 Usługa cateringowa dla Ośrodka opieki nad dziećmi wraz z dostawa do siedziby Zamawiającego


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 16.07.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07/07/2015

Dotyczy usługi cateringowej dla ośrodka opieki nad dziećmi

MALI WYNALAZCY, prowadzonego w Warszawie,

przy Al. Jerozolimskich 202 dla około 27 dzieci w wieku1-5 lat

Kod CPV 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Ośrodka opieki nad dziećmi wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego zgodnie  poniżej wymienionymi wymaganiami:

 

 1. Wyżywienie 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - zestaw dzienny powinien składać się z 4 urozmaiconych posiłków wraz z napojami:

ü  I śniadanie (zupa mleczna, kanapki, parówki, herbata itp.),

ü II śniadanie  (owoce),

ü zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, kompot),

ü podwieczorek (galaretki, jogurty, kanapki, budyń itp.).

 1. Kaloryczność  zestawu dziennego musi wynosić średnio od 1500kcal do 2000kcal, z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci  w wieku 1 - 5 (ok. 75 % zapotrzebowania dziennego dziecka).
 2. Posiłki powinny być zróżnicowane według grup wiekowych.
 3. Wymagany czas dostawy poszczególnych posiłków w okresie poniedziałek-piątek:

ü śniadanie + II śniadanie - godzina: 8.30,

ü obiad -godzina: 11.30,

ü podwieczorek -godzina: 14.45.

 1. W proponowanej cenie Wykonawca musi uwzględnić możliwość dostarczenia posiłku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci (np. dzieci z alergiami pokarmowymi), wypożyczenie wózka umożliwiającego rozwożenie posiłków.
 2. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego na dany dzień.
 3. Wykonawca będzie przechowywał próbki pokarmowe ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
  1. Posiłki Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  2. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Dzienny jadłospis obejmuje: I i II śniadanie, obiad, podwieczorek.
  3. Cena musi zawierać koszt przygotowania i dostarczenia posiłków do miejsca przeznaczenia.
  4. Firma cateringowa powinna mieć doświadczenie w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku 1-5 i spełniać wszelkie obowiązujące kryteria wymogów sanitarnych.
  5. Posiłki będą zamawiane o godzinie 7.45 każdego dnia, ilość będzie zależna od frekwencji dzieci.

 

 1. III.           Dodatkowe informacje i dokumenty jakie musi przedstawić Wykonawca wraz z ofertą:

a)     decyzja Inspektora Sanitarnego o spełnieniu przez wykonawcę wszelkich obowiązujących kryteriów wymogów sanitarnych,

b)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowane menu będzie opracowane zgodnie z  rekomendacjami WHO (ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA) w oparciu o tabele i wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka,

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy części lub całości zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania oraz dołączyć poniższe dokumenty i informacje:

 

 

 

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie III a – b.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzp@piap.pl lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 23.07.2015 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl/BIP/Zamowienia-publiczne

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena  90%

       2 - Czas dostawy 10% ( w godzinach, od momentu złożenia zamówienia)

  Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 90 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium – K2 = 10 * najkrótszy termin dostawy/ termin dostawy z ocenianej oferty

 

           

I udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje dostawę posiłków dla dzieci w najniższej cenie oraz najkrótszym czasie ( najkorzystniejszy bilans K1 + K2)  oraz spełni wszystkie wymagania wykonawcy.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych i czasowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Ewa Radomska pod numerem telefonu 22 874 0274 oraz adresem email: eradomska@piap.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.07.2015 08:12
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta catering_0107.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.07.2015 08:13
application/pdf Umowacatering0107.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.07.2015 08:13

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.07.2015 08:08 Opublikowano Utworzono zamówienie

16.07.2015 08:14 Joanna Gorzelniak-Owsiak

16.07.2015 08:14 Joanna Gorzelniak-Owsiak