ZO/07/09/2014 Dostawa robota społecznego do celów edukacyjnych


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 08.09.2014

 

 

Zapytanie ofertowe nr 07/09/2014

( dotyczy dostawy robota społecznego do celów edukacyjnych)

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa robota społecznego

 1. Wymagania podstawowe:

a)     Elementy sprzętu:

 • 4 podstawowe elementy: robot, tablet do sterowania, skrzynia transportowa, ładowarka akumulatorów
 • wzrost  120 cm ±10cm
 • waga całkowita do 50 kg
 • zasilanie bateryjne/akumulatorowe – czas pracy bez ładowania min 45 minut
 • kształt humanoidalny: głowa, tułów oraz ręce
 • głowa wyposażona w minimum jedną kamerę, mikrofon i głośnik
 • zdalne sterowanie przy użyciu klawiatury
 • robot przystosowany do pracy z dziećmi: brak ostrych krawędzi, stabilna konstrukcja, wysoka odporność na uszkodzenia
 • sensory dotykowe na głowie i tułowiu
 • możliwość rozbudowy robota o kolejne moduły elektroniczne poprzez łatwo dostępny i udokumentowany interfejs (komunikacja, zasilanie)

 

b)    Elementy oprogramowania:

 • oprogramowanie sterujące pozwalające na edycję i rozbudowę istniejącego kodu
 • możliwość przygotowywania sekwencji ruchowo - dźwiękowych poprzez edycję pliku konfiguracyjnego

 

c)     Funkcjonalności:

 • mobilność: poruszanie się robota do przodu i do tyłu, obracanie się o 360 stopni oraz ruchoma głowa i ruchome ręce
 • możliwość porozumiewania się przy użyciu mowy w języku polskim
 • podstawowa mimika twarzy (wyrażanie emocji)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • zdalne sterowanie przy użyciu tabletu
 • udokumentowane wykorzystanie robota do celów edukacyjnych z uczestnictwem dzieci do lat 10
 • przygotowane przykładowych minimum 20 sekwencji ruchowo - dźwiękowych wg wymagań zamawiającego

 

 1. Warunki zamówienia
 • Wymagany termin gwarancji: 24 ms

 

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

       Zmawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  kzawieska@piap.pl  lub dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 12.09.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

           

 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Karolina Zawieska pod numerem telefonu 22 874 0152 oraz adresem email: kzawieska@piap.pl

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.09.2014 13:21
application/pdf UMOWA_robot_final.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.09.2014 09:21

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.09.2014 09:20 Opublikowano Dodano plik: "Wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.09.2014 13:18 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

08.09.2014 13:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak

09.09.2014 09:21 Joanna Gorzelniak-Owsiak