ZO/08/03/2019 - Dostawa 2 sztuk platformy sprzętowej sterowania autonomia


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 07.03.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/03/2019

Na dostawę 2 sztuk platformy sprzętowej sterowania autonomią

CPV:    30211300-4

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest platforma sprzętowa sterowania autonomią - 2 sztuki o parametrach określonych poniżej:

Processor                                           Intel® Core™ i7 Processor (i7-7700T)

Chipset                                               Intel® C236

Memory                                             Certified DDR4 32GB 2666MHz RAM

Serial                                                    3 COM RS-232/422/485 (ESD 8KV)

USB                                                      6 USB 3.0 (External), 1 USB 2.0 (Internal)

Isolated DIO                                      32 Isolated DIO : 16 DI, 16 DO

SIM Card                                            3 External SIM Card Socket

CAN Module                                     1 EMUC-B202-W1

Mini PCIe                                            3 Mini PCIe Socket for PCIe/USB/External SIM Card/mSATA

PCI/PCIe                                             1 PCIe x4 Slot

Graphics Processor                         Intel® HD Graphics 630/P530/530; NVIDIA® GeForce® GTX 1080

Interface:                                           8 Display interfaces: 1 VGA,, 1 DVI, 2 DisplayPort, 4 DisplayPort

LAN                                                      2 x GigE LAN

Power Input                                     16V to 36V, DC-in

Power Interface                                               3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground

Surge Protection                              Up to 80V/1ms Transient Power

Operating Temperature                                -25°C to 50°C (-13°F to 131°F)

Storage Temperature                     -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidity                                             5% to 95% Humidity, non-condensing

Relative Humidity                            95% @ 60°C

Shock                                                  IEC 60068-2-27              

Vibration                                             IEC 60068-2-64

EMC                                                     CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2

 

Uwagi dodatkowe:

 

Gwarancja: min. 24 miesiące

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona mailem na adres spuchalski@piap.pl, oraz kzp@piap.pl  do dnia 21.03.2019 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Zboiński pod numerem telefonu 22 874 0325 oraz adresem email: spuchalski@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/03/05/2018  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenia.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.03.2019 13:04
application/pdf zapytanie_SP.pdf Zapytanie ofertowe - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2019 12:43
application/msword oferta_SP.doc Formularz ofertowy - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2019 12:43
application/pdf UMOWA_wzor_SP.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.03.2019 13:05
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.03.2019 13:04
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.03.2019 13:04
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.03.2019 07:16

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.03.2019 07:14 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.03.2019 12:42 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe - zmiana", "Formularz ofertowy - zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.03.2019 12:58 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

12.03.2019 13:06 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:20 Joanna Gorzelniak-Owsiak