ZO/08/06/2017 Dostawa switchy zarządzanych do zastosowań militarnych


Zmiana wzoru umowy i terminu wykonania zamówienia. Termin składania ofert przesunięty na 6 lipca 2017 g.10.00

Zmiana wzoru umowy - par.5 ust.3

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 22.06.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/06/2017

Na dostawę Switchy zarządzanych do zastosowań militarnych przystosowany do montażu wewnątrz pojazdu (4 szt.) wraz z zestawem okablowania do prac uruchomieniowych i laboratoryjnych (1szt.)

CPV:    448821000-9

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Switche zarządzane do zastosowań militarnych przystosowany do montażu wewnątrz pojazdu (4 szt.) wraz z zestawem okablowania do prac uruchomieniowych i laboratoryjnych (1szt.)

 

Wymagane parametry Switcha

 •  ilość portów od 12 do 20
 •  typ portu Gigabit Ethernet (możliwość pracy w trybie Fast Ethernet)
 •  zasilanie od 18 do 36 V DC 
 • pobór mocy <= 25W
 •  zarządzanie za pomocą konsoli szeregowej, SNMP v2 i v3, HTTPS
 •  obsługa IPv4 i IPv6
 •  obsługa Jumbo Frame
 •  możliwość ustawiania typu portu
 •  możliwość odczytu statusu i statystyki portu
 •  obsługa QoS z Input priority mapping, Storm Control, Egress shaper
 •  Auto MAC Learning, static MAC (min. 8k MAC)
 •  obsługa VLAN, Private VLAN (min. 4k VLAN)
 •  obsługa RSTP
 •  Link Aggregation static i LACP
 •  IGMP v2 snooping
 •  Ingrees i Engrees Port Mirroring
 • Wszystkie złącza w standardzie MIL STD 38999
 • Klasa ochrony, co najmniej IP 65

 

Switch spełniający standardy militarne MIL-STD w zakresie:

 • Dopuszczalnej temperatury pracy -40°C do +70°C zgodnie MIL-STD-810G 502.5 oraz 501.5
 • Dopuszczalnej temperatury przechowywania -40°C do +85°C zgodnie MIL-STD-810G 502.5 oraz 501.5
 • Możliwości pracy i przechowywania przy wilgotności do 95% zgodnie z MIL-STD-810G 507.5
 • Odporności na wibracje we wszystkich osiach w zakresie MIL-STD-810G 514.6 zgodnie z Procedurą I i III
 • Odporność na udary w zakresie MIL-STD-810G 516.6 Procedura I (40g, 11ms)
 • Kompatybilności elektromagnetyczne (EMI) zgodnie z MIL-STD-461F w zakresie:
   emisji przewodzonej (CE102), odporności na zakłócenia zewnętrzne (CS101, CS114, CS115, CS116), emisji radiacyjnej (RE101, RE102) i odporności na zakłócenia radiacyjne (RS101, RS103)

 

Komplet przewodów do zastosowań laboratoryjnych zakończonych z jednej strony złączami w standardzie MIL STD 38999 z drugiej strony zakończony standardowymi złączami do zasilania i Ethernet.

Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 tygodni od daty zawarcia umowy

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria,  Al. Jerozolimskie 202,  02 – 486 Warszawa do dnia 06.07.2017 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę switchy zarządzanych do zastosowań militarnych”  ZO/08/06/2017

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia oraz niezbędne wyposażenie.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela:

- Łukasz Dudek, Tel. 22 874 0441, email: ldudek@piap.pl
warunki środowiskowe, normy wojskowe MIL-STD,
- Piotr Gemza, te. 22 874 0290, email: pgemza@piap.pl

Informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2017 05:58
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2017 05:58
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 06:30
application/pdf UMOWA_wzor._zmianadoc.pdf Wzór umowy - modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 08:04
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 09:04
application/pdf zapytanie_modyf.pdf Zapytanie ofertowe-zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.06.2017 10:37
application/pdf UMOWA_wzor _zmiana2doc.pdf Umowa po modyfikacji 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.06.2017 10:38
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.07.2017 06:57

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.07.2017 06:56 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.06.2017 10:39 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.06.2017 10:33 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe-zmiana", "Umowa po modyfikacji 2".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 09:02 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 08:03 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Wzór umowy - modyfikacja".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.06.2017 06:29 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Wzór umowy". Dodano plik: "Wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 23.06.2017 05:52 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

23.06.2017 05:59 Joanna Gorzelniak-Owsiak

10.07.2017 06:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak