ZO/08/09/2016 Wykonanie projektu termomodernizacji obiektów PIAP


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 20.09.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/09/2016

Wykonanie projektu termomodernizacji  obiektów PIAP

CPV:    71320000-7

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakres prac projektowych

 1. Inwentaryzacja budynków do celów projektowych
 2. Wykonanie analiz i ekspertyz koniecznych do wykonania projektu
 3. Projekt ocieplenia, w tym:

- rzuty, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,

 1. Projekt konstrukcji wsporczej okien (ewentualni dodatkowo projekt zmniejszenia otworów okiennych w części wysokiej hal 3a, 4a, 5a)
 2. Projekt kolorystyki elewacji
 3. Projekt instalacji odgromowej zgodnie z obecnymi przepisami
 4. Projekt zagospodarowania terenu
 5. Charakterystyka energetyczna budynków
 6. Kosztorys (przedmiar robót, kosztorys inwestorski)

 

Zakres prac termomodernizacyjnych

Projekt termomodernizacji (ocieplenie + wymiana okien) budynków (hal) 3a, 4a, 5a i 5b (łącznik) Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie przy al. Jerozolimskich 202.. Obiekty podlegające termomodernizacji zaznaczone schematycznie na rys. 1. Część hali 3a zaznaczona na zielono nie wchodzi w zakres prac (jest zmodernizowana wcześniej). Opis obiektów w dalszej części niniejszej informacji. W zakres prac termo modernizacyjnych wchodzi:

- Ocieplenie ścian styropianem (plus wszelkie prace wykończeniowe, siatka, klej, struktura)

- W hali 5a dodatkowo ocieplenie fundamentu wzdłuż ściany 1. (hala jest w połowie podpiwniczona i należy ocieplić ścianę piwnicy. H piwnicy ok. 5 m)

- W łączniku (budynek 5b) dodatkowo ocieplenie jednej ściany piwnicy (po stronie budynków 3 4, 5, 6)

- Ocieplenie dachu (oraz ponowny montaż instalacji odgromowej)

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Wymiana okien.

- Wymiana parapetów i innych obróbek blacharskich

- Wykonanie innych koniecznych prac.

 

Opis obiektów

Termomodernizacji podlegają trzy hale (3a, 4a, 5a) o praktycznie takiej samej konstrukcji. Hale mają wymiary zewnętrzne około 37 x 25 m. Hale mają część niską (około 4 m) oraz część wysoką z dachem jednospadowym Hmax  ok. 8,  m Hmin ok. 7m. Dłuższe ściany hal są przeszklone. Plany hal przedstawione są na rys 2 i rys 3. Na rys. 4 przedstawiony jest rzut boczny hali. Wysokość okna w ścianie 2 wynosi około 6 m. Obecnie są okna w ramach aluminiowych. Okna konstrukcyjnie nie są związane z filarami. Stanowią swoista konstrukcje samonośną. Powoduje to praktycznie brak możliwości „prostej” wymiany na PCV gdyż tafla okienna 37x6m nie ma szans sama utrzymać się pod naporem wiatru. Konieczne jest doprojektowanie wzmocnień/mocowania do filarów oraz ewentualnie podzielenie tej tafli na mniejsze fragmenty. Układ okno/filar wyraźnie widać na rys. 2. Dopuszczamy częściowe zamurowanie górnej części otworów okiennych w części wysokiej hali. Przy tym musi zostać zachowana zgodna z przepisami ilość światła w hali.

Łącznik (bud 5b) jest to parterowy budynek łączący budynki kompleksu głównego. Po stronie budynków 3, 4, 5, 6 ściana jest całkowicie przeszklona. Pomiędzy każdymi dwoma budynkami są drzwi. Po stronie hal 3a, 4a, 5a do korytarza dobudowane są pomieszczenia gospodarcze (szatnie, wc, składziki itp.). Pomieszczenia te mają okna. Szerokość korytarza ok. 4 m, szerokość łącznika z przybudówkami ok. 7m. Końcówka łącznika po stronie hali 5a jest przeszklona.

 

W załączeniu przekazujemy:

 1. Rysunki poglądowe przedstawiające obiekty podlegające termomodernizacji
 2. Wyciąg z audytu energetycznego

Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z obiektem.

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie mniej niż 4 tygodnie i nie dłużej niż 12 tygodni od daty podpisania umowy (kryterium oceniane)

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 05.10.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena za wykonanie projektu  90%

            K 2 – Termin wykonania projektu 10%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 90 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium – K2 = 10 * najkrótszy termin wykonania (nie mniej niż 4 tygodnie)/ termin wykonania z ocenianej oferty (nie dłuższy niż 12 tygodni  od daty podpisania umowy)

K (Ocena punktowa)  = K1+ K2

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak pod numerem telefonu 22 874 0165 oraz adresem email: jfrontczak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy
 3. Rysunki poglądowe przedstawiające obiekty podlegające termomodernizacji
 4. Wyciąg z audytu energetycznego

 

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf TermomodernizProjekt_zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:50
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:50
application/pdf TermomodernizProjektUmowa.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:51
application/vnd.ms-excel AudytEnergetyczny-fragmentdoprojektu-160919.xls Wyciąg z audytu energetycznego Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:52
application/pdf WstepneZapOfertNaProjekt-160812-1-rysunki.pdf Rysunki poglądowe przedstawiające obiekty podlegające termomodernizacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:53

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.09.2016 11:48 Opublikowano Utworzono zamówienie

20.09.2016 11:56 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.09.2016 11:58 Joanna Gorzelniak-Owsiak