ZO/08/09/2018 Dostawa komponentów elektronicznych


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 21.09.2018

 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/09/2018

Na dostawę  komponentów elektronicznych do budowy prototypu urządzenia

CPV:    31711100-4

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów elektronicznych do budowy prototypu urządzenia, zgodnie z lista poniżej:

 

                                                 

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 listopada 2018

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona mailem na adres kbozek@piap.pl oraz kzp@piap.pl do dnia 28.09.2018 godz. 10:00

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.        

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Konrad Bożek  pod numerem telefonu 22 874 0405 oraz adresem email: kbozek@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2018 07:32
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2018 07:32

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2018 07:29 Opublikowano Zmieniono treść. Usunięto pliki: "Zapytanie ofertowe", "Wzór oferty". Dodano pliki: "Oferta wraz z zalącznikami", "Zapytanie ofertowe".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.09.2018 07:27 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.09.2018 05:46 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.09.2018 05:49 Joanna Gorzelniak-Owsiak

25.09.2018 07:32 Joanna Gorzelniak-Owsiak