ZO/09/06/2017 Dostawa jednej licencji programu RobotExpert lub oprogramowania równoważnego


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 23.06.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 09/06/2017

Na dostawę jednej licencji programu RobotExpert lub oprogramowanie równoważne wraz z trzema kontrolerami OLP (KUKA, ABB, FANUC), rocznym pakietem maintenance i 3 dniowym szkoleniem dla 4 osób 
z zakresu użytkowania oprogramowania

CPV:    4800000-8

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup jednej licencji programu RobotExpert lub oprogramowanie równoważne wraz z trzema kontrolerami OLP (KUKA, ABB, FANUC), rocznym pakietem maintenance

i  3 dniowym szkoleniem dla 4 osób  z zakresu użytkowania oprogramowania

 

Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać następującą funkcjonalność:

1. Modelowanie procesu zrobotyzowanego gniazda i jego weryfikację;

2. Możliwość oszacowania czasu cyklu gniazda zrobotyzowanego;

3. Modelowanie procesu zrobotyzowanego z wykorzystaniem robotów kilku producentów w ramach  
    jednego programu;

4. Możliwość symulacji robotów trzech najpopularniejszych producentów (KUKA, ABB, FANUC) ;

5. Testowanie zasięgu symulowanych robotów;

6. Natywne wsparcie dla standardu wizualizacji JT (import/export);

7. Eksport do pliku „html”, gdzie zawarty jest model 3D celi wraz z symulacją;

8. Tworzenie operacji ciągłych różnego typu (spawanie łukowe, cięcie laserem, szlifowanie itp.);

9. Maintenance w okresie jednego roku od zakupu licencji;

10. 3 dniowe szkolenie dla 4 osób ;

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.07.2017

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria,  Al. Jerozolimskie 202,  02 – 486 Warszawa do dnia 04.07.2017 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę licencji programu Robotexpert lub równoważnego”  ZO/09/06/2017

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia oraz niezbędne wyposażenie.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela:

Robert Mastejek, email. rmatejek@piap.pl, tel. 22 874 0127

Informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 11:57
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 11:58
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 11:58
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.07.2017 06:58

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.07.2017 06:57 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 11:55 Zarchiwizowano Usunięto pliki: "Zapytanie ofertowe", "Oferta", "Wzór umowy". Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe", "Oferta", "Wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 08:38 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.06.2017 08:33 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

26.06.2017 08:37 Joanna Gorzelniak-Owsiak

10.07.2017 06:59 Joanna Gorzelniak-Owsiak