ZO/09/09/2018 Dostawa pokładowej ładowarki akumulatorowej


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 29.10.2018

 

 

Zapytanie ofertowe nr 09/09/2018

Na dostawę pokładowej ładowarki akumulatorowej z możliwością pracy dwukierunkowej

CPV:    31158000-8

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Ładowarka (On Board Charger)  o działaniu dwukierunkowym, pozwalające na ładowanie akumulatora pojazdu z sieci (230VAC lub 3x400VAC)  lub zasilające z akumulatora pojazdu urządzenia pokładowa działające z napięcia 3x400VAC.

a)    Praca jako ładowarka

- Zasilanie z sieci 230VAC lub 3x400VAC

- Maksymalna moc wejściowa co najmniej 20kW dla zasilania 3 fazowego

- Maksymalna moc wejściowa co najmniej 6kW dla zasilania 1 fazowego

- Ładowanie akumulatora o maksymalnym napięciu 750V

b)    Praca jako falownik

- Praca przy napięciu zasiania od 500 do 750V DC lub szerzej

- Napięcie wyjściowe 3x400VAC

- Moc wyjściowa nie mniejsza niż 7kW

- Chłodzenie woda/glikol 50/50

- Pełna izolacja galwaniczna pomiędzy wejściem i wyjściem

- Sterowanie CAN J1939 lub CANOpen

- Wymiary nie większe niż 550x420x100mm

- Waga nie większa niż 22 kg

- IP67

- Dostawa wraz z kompletem złączy niezbędnych do podłączenia urządzenia

Gwarancja: min. 12 miesięcy

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: pierwszy kwartał 2019.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana mailem na adres: tkrakowka@piap.pl oraz kzp@piap.pl do dnia 13.11.2018 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Tomasz Krakówka pod numerem telefonu 22 874 0325 oraz adresem email: tkrakowka@piap.pl

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

.

 1. Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/09/09/2018  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_baza.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:53
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:53
application/pdf wzor-umowa-dostawa.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:54
application/pdf Agreement_draft.pdf Agreement_draft Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:55
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2018 07:02

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.11.2018 07:01 Opublikowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:57 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2018 06:52 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

29.10.2018 06:56 Joanna Gorzelniak-Owsiak

16.11.2018 07:02 Joanna Gorzelniak-Owsiak