ZO/10/06/2019 - Dostawa 2 sztuk interfejsów do kontrolowania sygnalów sieci CAN i LIN


 

 

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 05.06.2019

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/10/06/2019

na dostawę 2 sztuk interfejsów do kontrolowania sygnałów sieci CAN i LIN oraz zarządzania, sterowania sygnałami w magistrali CAN i LIN wraz z wymaganym oprogramowaniem

CPV 31610000-5,30236200-4

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są  2 komplety interfejsów do kontrolowania sygnałów sieci CAN i LIN oraz zarządzania sygnałami w magistrali CAN i LIN wraz z wymaganym oprogramowaniem. 

 

Dane techniczne:

Możliwość podglądu wszystkich sygnałów biegnących w sieci CAN,

Możliwość nagrywania ruchu sieciowego w magistrali CAN,

Możliwość wysyłania spersonalizowanych ramek do sieci CAN,

Możliwość pracy jako sygnałowy Gateway, filtrujący ruch sieciowy na magistrali CAN,

Możliwość programowania własnych indywidualnych reakcji na sygnały CAN w magistrali.

Obsługa co najmniej 4 węzłów CAN

Możliwość budowy bazy danych o sygnałach znajdujących się w sieci CAN.

Możliwość zobrazowania danych zapisanych w ramkach sieci CAN,

Możliwość sterowania sterownikami świateł, sterownikami podnoszenia elektrycznie szyb oraz innych sterowników w pojazdach samochodowych z siecią LIN

Obsługa standardów CAN, CANopen, LIN

 

 

Do interfejsów wymagane są wszelkie niezbędne akcesoria oraz oprogramowanie niezbędne do realizowania powyższych funkcji.

 

Według wiedzy zamawiającego powyższe wymagania spełnia Interfejs Vector VN1610, wraz z interfejsem Vector VN1611, wraz z zestawem oprogramowania CANalyzer z dodatkiem CANopen oraz LIN.

 

Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcy gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wymagających oprogramowania, Obwarowanego licencją  wykupowaną na ograniczony czas użytkowania.

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 15 lipca 2019.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Rafal Więckowski9+6, tel. 22 874 0315, rwieckowski@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres rwieckowski@paip.pl do  dnia 14 CZERWCA 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/05/05/2018
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.06.2019 05:27 Opublikowano Utworzono zamówienie

06.06.2019 05:31 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:18 Joanna Gorzelniak-Owsiak