ZO/10/12/2015 Wykonanie posadzki betonowej na terenie PIAP


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 01.12.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/12/2015

Wykonanie posadzki betonowej na terenie PIAP

CPV:    45430000

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzi betonowej w zakresie określonym poniżej:

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce – pomieszczenia piwniczne

Powierzchnia – ok. 330 m2

Kubatura – ok.  1400 m3

Temperatura w pomieszczeniu – zbliżona do temp. zewnętrznej

Przeznaczenie – dla wózków i konstrukcji mobilnych poruszających się na kołach poliamidowych o średnicy ok. 150 mm i nośności co najmniej 500 kg każde (obciążonych maksymalnie).

 

Opis prac:

- frezowanie najwyższych rejonów istniejącej posadzki – maks. 20 % pow.,

- czyszczenie całych pomieszczeń (podłoga, ściany, sufit wys. do 4,5 m) myjką ciśnieniową,

- wypełnienie ubytków w istniejącej posadzce – maks. 20 % pow., średniej głębokości ok. 5 cm,

- ułożenie dwóch warstw folii izolacyjnej,

- wykonanie betonowej posadzki grubości min. 12cm, zbrojonej siatką stalową z drutu średnicy min. 4 mm, zacieranej na gładko z utwardzaczem akrylowym, uszczelniającym strukturę betonu, zabezpieczającym przed zabrudzeniami i umożliwiającym zmywanie na mokro,

- osadzenie kratki odpływowej nośności co najmniej 1 t,

- osadzenie klapy włazu o wymiarach ok. 1,2x0,8 m,

 

Dylatacje posadzki – nie gęściej niż co 6 m

Tolerancja płaskości – do 2 cm na całej powierzchni,

 

Czas wykonania – do 16 grudnia 2015 r.

Wymagana gwarancja – min. 24 m-ce.

 

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i  zabezpieczające.

 

 

 

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 grudnia 2015

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 04.12.2015 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  90%

2 – gwarancja 10% (minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy)

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Paweł Górecki pod numerem telefonu 22 874 00 70 oraz adresem email: pgorecki@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.12.2015 10:01
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.12.2015 10:02
application/pdf Umowa_.pdf Umowa wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.12.2015 10:03

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.12.2015 10:00 Opublikowano Utworzono zamówienie

01.12.2015 10:04 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.12.2015 10:04 Joanna Gorzelniak-Owsiak