ZO/11/06/2019 - Dostawa 2 sztuk tabletów konwertowalnych (kontrolery systemu) klasy fully rugged z akcesoriami


 

 

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 05.06.2019

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/11/06/2019

na dostawę 2 sztuk tabletów konwertowanych (kontroler systemu) klasy full rugged z akcesoriami

CPV 30213200-7

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są  2 tablety konwertowane (kontrolery systemu) klasy fully rugged z akcesoriami.  

 

Dane techniczne:

Odporność na wodę i pył (co najmniej IP65)

Testy odporności na wodę (IP-X5), pył (IP-6X), upadek (150 cm)

Ekran IPS z powłoka antyrefleksyjną, jasność co najmniej 1200 nit (cd/m²), 12 cali

Możliwość montażu w pojeździe (dostępność kompatebilnych stacji dokującaych)

Możliwość replikowania portów do stacji dokującej (min. 2x USB 3.0 i RJ45 Gigabit Ethernet)

Sterowniki urządzenia zgodne z systemem Linux

Ekran dotykowy z obsługą gestów

Procesor 64 bit, co najmniej 5190 punktów w benchmarku Passmark ( https://www.cpubenchmark.net)

Minimum 8GB RAM

Dysk twardy w technologii SSD, minimum 256 GB

WiFi w standardzie co najmniej AC, LAN 1000Base-T

Wbudowany głośnik

Przynajmniej 10 godzin pracy na bateriach (dopuszczalna dodatkowa bateria w części z klawiaturą)

Przynajmniej 3 letnia gwarancja

Ładowarka i ładowarka samochodowa

 

Wg wiedzy zamawiającego powyższe wymagania spełnia Panasonic Toughbook CF-33 z odłączaną klawiaturą i ładowarką Lind Car Charger 120W (12-32V)

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 lipca 2019.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Bartosz Meglicki, tel. 22 874 0072,   bmeglicki@piap.pl

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres bmeglicki@piap.pl do dnia 14 CZERWCA 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/05/05/2018
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.06.2019 08:31
application/pdf odpowiedzi2.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.06.2019 07:51

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.06.2019 07:51 Opublikowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.06.2019 08:30 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.06.2019 10:43 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.06.2019 10:47 Joanna Gorzelniak-Owsiak

12.06.2019 07:52 Joanna Gorzelniak-Owsiak