ZO/11/07/2017 - Dostawa mostów napędowych do projektu Hunter


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 27.07.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 11/07/2017

Na dostawę mostów napędowych do projektu HUNT-er

CPV:    42140000-2

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Mosty napędowe do projektu  HUNTeR – 3 sztuki

 

Przedni, sztywny most napędowy Ultimate Dana 60  lub równoważne o następujących parametrach:

Przełożenie przekładni 5.38, średnica koła talerzowego min 9,75",
Wymiar pomiędzy powierzchniami montażowymi kół 70",
Rozkład śrub montażowych kół 8x6.5",
Średnica rur pochwy reakcyjnej 3.5",
Hamulce tarczowe o średnicy zewnętrznej min.350 mm z dwutłoczkowymi zaciskami i systemem ABS
Bez blokady dyferencjału.

 

- Gwarancje : na minimum 12 miesięcy

Urządzenie po wykonaniu dostawy i dodatkowych wymogów ma być w stanie technicznym i prawnym gotowe do użycia

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 25 tygodni od daty zawarcia umowy (kryterium oceniane)

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą w kopercie na adres PIAP, Kancelaria,  Al. Jerozolimskie 202,  02 – 486 Warszawa do dnia 04.08.2017 godz. 10:00. I oznakowana w następujący sposób: „Oferta na dostawę mostów napędowych”  ZO/11/07/2017

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  80%

            K 2 – Termin dostawy 20%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej (P)

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

P = K1 + K2

Kryterium –   K1 = 80 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium K2 = termin dostawy :           8 – 10 tygodni – 20 pkt.

                                                          11 – 15 tygodni – 15 pkt.

                                                          16 – 20 tygodni – 5 pkt.

                                                          21 – 25 tygodni 0 pkt.

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Tomasz Krakówka pod numerem telefonu 22 874 0325 oraz adresem email: tkrakowka@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.07.2017 06:38
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.07.2017 06:38
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.07.2017 06:38
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.08.2017 11:50

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.08.2017 11:50 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.07.2017 06:36 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

27.07.2017 06:40 Joanna Gorzelniak-Owsiak

04.08.2017 11:50 Joanna Gorzelniak-Owsiak