ZO/12/06/2019 - Dostawa wytłoczki masy papierowej wraz z wykonaniem form


 

 

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 13.06.2019

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZO/12/06/2019

na dostawę wytłoczki z masy papierowej wraz z wykonaniem form

CPV 42810000-7

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wytłoczki z masy papierowej wraz z formami

 

Próbna partia wytłoczek papierowych o wymiarach gabarytowych ok. 800x450x170mm wg załączonego projektu – min 600 szt.,

Grubość materiału: 2,5-3mm z możliwością uzyskania do 4mm przy korekcie parametrów procesu wytwarzania,

Surowiec: pulpa papierowa z tektury, domieszkowana w celu osiągnięcia odporności na przesiąkanie przy kontakcie z wodą.

Wykonanie zestawu narzędzi/form do wytwarzania pojedynczego elementu z pulpy papierowej oraz do jego obróbki wykańczającej - tzw. afterpress’u,

 

 

 

Gwarancja min. 36  miesięcy lub 100 tys. sztuk (w zależności co pierwsze nastąpi)

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2019.

 

 

.

 

 

 

 1. III.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres pgorecki@piap.pl oraz kzp@piap.pl do  dnia 24 czerwca 2019.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Pawel Górecki, tel. 22 874 0070, pgorecki@piap.pl

 

 

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór umowy
 3. Rysunek oraz model 3d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/09/05/2019
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenia.pdf OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:55
application/pdf zaproszenie_wytłoczki_z_pulpy_papierowej.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:56
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:56
application/pdf UMOWA_wzor_4.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:57
application/pdf MT-MAN-01-01_A3.pdf Projekt3D pdf Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:57
application/octet-stream MT-MAN-01-01_A3.stp Projekt3D Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:58
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2019 08:26

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2019 08:25 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2019 08:54 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

13.06.2019 09:00 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:17 Joanna Gorzelniak-Owsiak