ZO/12/11/2017 Wykonanie konstrukcji żelbetowych, studzienki technicznej i schodów - zamówienie niepodlegające przepisom ustawy Pzp


Zapytanie ofertowe nr 12/11/2017

wykonanie konstrukcji żelbetowych, studzienki technicznej i schodów na terenie PIAP

CPV:    45262700-8

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji żelbetowych, studzienki technicznej i schodów w zakresie określonym poniżej:

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonanie wykopów

- Usunięcie dwóch istniejących żelbetowych studzienek technicznych

- Usunięcie gruntu na głębokość minimum 1,0 m pod całą płytą podłogową nowej studzienki technicznej

- Wykonanie nowego podłoża pod płytę podłogową z pospółki wraz z zagęszczeniem

- Wykonanie nowej studzienki technicznej zgodnie z załączonymi rysunkami. Płyta podłogowa i ściany żelbetowe.

- Wykonanie schodów w komorze nie podlegającej przebudowie.

- Lekkie (prowizoryczne) przykrycie nowej studzienki technicznej.

- Ocieplenie ścian piwnicy budynku

- Zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu.

 

Czas wykonania – 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagana gwarancja – min. 36 m-cy.

 

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i  zabezpieczające.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 20.11.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Paweł Górecki pod numerem telefonu 22 874 00 70 oraz adresem email: pgorecki@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            Dokumentacja wykonawcza.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:08
application/msword oferta (2).doc Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:08
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:08
application/pdf A-1.pdf A-1 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:09
application/pdf A-2.pdf A-2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:09
application/pdf A-3.pdf A-3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:10
application/pdf A-4.pdf A-4 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:10
application/pdf I-1.pdf I-1 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:10
application/pdf K01 budowa.pdf K01 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:11
application/pdf K02 budowa.pdf K02 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:11
application/pdf K03 budowa.pdf K03 Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:11
application/pdf OPIS_techniczny studzienki techn_PIAP.pdf Opis techniczny studzienki Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:11
application/pdf OT PIAP budowa.pdf OT Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:12

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2017 07:06 Opublikowano Utworzono zamówienie

03.11.2017 07:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.11.2017 07:13 Joanna Gorzelniak-Owsiak