ZO/12/12/2016 Dostawa pozycjonera dwuosiowego do współpracy z robotem KUKA


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 12.12.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/12/2016

Dostawa dwuosiowego pozycjonera do współpracy z robotem KUKA system KRC4

CPV: 43611600-5

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust.8

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania:

Pozycjoner dwuosiowy do współpracy z robotem KUKA system KRC4.

Sterowanie z szafy robota jako zewnętrzne osie robota

Udźwig 400 kg, średnica tarczy nie mniej niż 800 mm

Powtarzalność położenia mierzona na promieniu 400 mm nie mniej niż +/- 0,1 mm

Obrót tarczy nie mniej niż +/- 1850 

Jako opcja możliwość obrotu tarczy nieograniczonego.

Prędkość obrotu tarczy nie mniej niż 1200/sek. 

Pochylanie tarczy +/- 900

Prędkość pochylania nie mniej niż 400/sek. 

Doprowadzenie energii elektrycznej i pneumatycznej do tarczy wewnątrz konstrukcji pozycjonera

Mechaniczne ograniczniki ruchu z możliwością przestawiania ręcznego

Gwarancja min. 12 miesięcy

 

2.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 9 stycznia 2017

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mwisniewska@piap.pl oraz jowsiak@piap.pl   do dnia  16.12.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

           

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie usługi na najkorzystniejszych warunkach.   

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Robert Matejek email: rmatejek@piap.pl ,  Tel. 22 874 0137.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe (2) (2).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.12.2016 08:18
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.12.2016 08:19
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.12.2016 08:19

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.12.2016 08:17 Opublikowano Utworzono zamówienie

12.12.2016 08:20 Joanna Gorzelniak-Owsiak

12.12.2016 08:20 Joanna Gorzelniak-Owsiak