ZO/13/11/2017 - Wykonanie posadzki bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 21.11.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 13/11/2017

Wykonanie posadzki bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych w hali nr 5Ana terenie PIAP

CPV:    45430000

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzi bezspoinowej na bazie żywic epoksydowych w hali nr 5A na terenie PIAP w zakresie określonym poniżej:

  1. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
  2. Frezowanie starych podłoży betonowych celem wyrównania podłoża pod posadzka przemysłową
  3. Przygotowanie powierzchni betonowych (dokładne odpylenie)
  4. Wykonanie odcięcia od części podłogi nie podlegającej wymianie (ok. 30 m bieżących)
  5. Gruntowne przygotowanie podłoża, aż do zamknięcia porów
  6. Wykonanie docelowej posadzki epoksydowej typu ciężkiego (grubość ok. 4 mm)

Powierzchnia podłogi podlegającej remontowi/wymianie – około 240 m2.

 

Nośność wykonanej posadzki: nie mniej niż 4 tony na metr kwadratowy

 

UWAGA

Po wykonaniu frezowania należy ocenić płaszczyzny właściwego podłoża betonowego. W przypadku występowania znacznych krzywizn geometrii podłoża konieczne będzie wykonanie betonowej warstwy wyrównawczej (celem uzyskania płaszczyzny poziomej).

Zamówienie obejmuje wypełnienie dużych ubytków masą cementowo-polimerową wraz z dozbrojeniem stalą w miejscach tego wymagających.

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i  zabezpieczające.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 01.12.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena ryczałtowa  100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia, w tym ewentualne wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ewentualne wypełnienie dużych ubytków masą cementowa-polimerową (wraz z dozbrojeniem stalą w miejscach tego wymagających oraz wszelkie prace dodatkowe). Należy podać cenę ryczałtową brutto za 1 m2 posadzki przy wielkości i zakresie zamówienia określonych w pkt. II. Rozliczenie z Wykonawcą za pracę nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywistej wielkości wykonanej posadzki.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.11.2017 12:40
application/msword oferta.doc Oferta Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.11.2017 12:41
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.11.2017 12:41
application/msword Zestawienie ofert_.doc Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2017 06:40
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2017 06:40

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.12.2017 06:39 Opublikowano Dodano pliki: "Zestawienie ofert", "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.11.2017 12:38 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.11.2017 12:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak

04.12.2017 06:40 Joanna Gorzelniak-Owsiak