ZO/13/12/2016 Kompleksowa obsługa prawna


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 20.12.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 13/12/2016

Kompleksowa obsługa prawna  PIAP

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.1.  Kompleksowa obsługa prawna Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

       w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym w zakresie:

 

  • Prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji,
  • Prawa pracy,
  • Postępowania administracyjnego,
  • Przygotowywania lub opiniowania: umów konsorcjum, listów intencyjnych i umów o współpracy, umów  kontraktowych w języku polskim i angielskim, umów NDA, umów eksportowych, dystrybucyjnych, umów z dostawcami,  umów zakupowych powyżej 10 tysięcy złotych, 
  • ochrony środowiska i obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie,
  • ustawy o instytutach badawczych;
  • Prawa zamówień publicznych,

 

1.2. Reprezentowanie Instytutu w postępowaniach mediacyjnych i sądowych (zastępstwo procesowe)

 

 

Zamawiający przewiduje ryczałt miesięczny 32 godziny (2 dyżury w tygodniu  po 4 godziny w siedzibie Zamawiającego).

Poza dyżurami przewiduje się możliwość wystąpienia godzin dodatkowych w ilości nie więcej niż 20 h/miesięcznie. Godziny te będą wynikały z bieżących potrzeb PIAP. W przypadku ich niewystąpienia Wykonawca nie może mieć żadnych roszczeń do Zamawiającego.

W przypadku okoliczności powodujących konieczność dodatkowych prac poza dyżurami (godziny dodatkowe),  Wykonawca każdorazowo będzie ustalał z Zamawiającym zakres prac dodatkowych i rzeczywistą ilość godzin.

Stawka godzinowa za prace poza limitem dyżurowym (32h/miesięcznie) nie może być wyższa niż o 45% stawki podstawowej wskazanej w ofercie.

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie w świadczenie podobnych usług prawnych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca zrealizował, bądź realizuje minimum 3 takie usługi   w  wymaganym okresie, o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto w ciągu roku.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

            - do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług podobnych (minimum 3) wraz z podaniem ich wartości i dowodami potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane bądź są wykonywane należycie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 27.12.2016 godz. 12:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za roboczogodzinę   80%

            K 2 – Cena brutto za dodatkową roboczogodzinę – 20%

           

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem cenowym (K1+K2), odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT  jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe), budzące wątpliwość co do jakości i możliwości zrealizowania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Ewa Mirosławska pod numerem telefonu 22 874 0176 oraz adresem email: emiroslawska@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.

 

           

            

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_oferowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.12.2016 07:01
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.12.2016 13:40

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.12.2016 13:40 Opublikowano Usunięto plik: "Oferta wraz z zalącznikami". Dodano plik: "Wzór oferty".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.12.2016 13:38 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Wzór oferty". Dodano plik: "Oferta wraz z zalącznikami".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.12.2016 06:55 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "Zapytanie ofertowe". Dodano plik: "Zapytanie ofertowe".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.12.2016 12:20 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto pliki: "Zapytanie ofertowe", "Wzór oferty". Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe", "Wzór oferty".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.12.2016 13:09 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

15.12.2016 13:12 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.12.2016 13:40 Joanna Gorzelniak-Owsiak