ZO/16/09/2019


 

 

 

Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 13.09.2019

 

 

ZO/16/09/2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie izolacji stropu natryskową pianką poliuretanową

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Izolacja stropu natryskową pianką poliuretanową.

 

Żelbetowy strop piwnicy na wysokości ok. 4 do 4,3 m, o powierzchni ok. 36m x 9m = 323m2 wraz z belkami konstrukcyjnymi + dodatkowa zakładka na ściany ok. 0,2m x 90m = 18m2,

Grubość warstwy 20 cm,

Współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż 0,037 [W/(m*K)],

Klasa palności co najmniej E,

Krótkotrwała nasiąkliwość wody przy częściowym zanurzeniu nie większa niż 12 [kg/m2],

Reakcja na ogień i wytrzymałość na ściskanie nie pogarszające się z upływem czasu.

Wymagane zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pianką posadzki, wyposażenia i instalacji, oraz szkieletu konstrukcji stalowej rozpiętej na ok. 80 % powierzchni hali. Czas wykonania usługi w obiekcie Zamawiającego maksymalnie 4 dni robocze (Zamawiający na ten czas może udostępnić Wykonawcy teren prac).

 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 31 października 2019 (kryterium punktowane).

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres pgorecki@piap.pl do  dnia 23 września 2019.

 

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, wskazać cenę za wykonanie pracy oraz datę ich ukończenia oraz wskazanie tygodni skrócenia prac

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

       - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za wykonanie prac  85%

            K2 – termin wykonania prac 15%

 Wykonawca otrzyma 5 pkt. za wykonanie pracy 1 tydzień przed terminem 31.10.2019

Wykonawca otrzyma 10 pkt. za wykonanie pracy 2 tygodnie przed terminem 31.10.2019

Wykonawca otrzyma 15 pkt. za wykonanie pracy 3 tygodnie przed terminem 31.10.2019

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 85 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium – K2 = ilość przyznanych punktów za skrócony czas wykonania prac (Max. 15 pkt.)

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym (K1+K2), odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela: Pawel Górecki, tel. 22 874 0070 pgorecki@piap.pl ,

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zaproszenie_izolacja stropu.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.09.2019 05:43
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.09.2019 05:43
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.09.2019 10:18

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.09.2019 10:18 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.09.2019 05:42 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto pliki: "Zapytanie ofertowe", "Oferta wraz z załącznikami". Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe", "Formularz ofertowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.09.2019 12:17 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

13.09.2019 12:20 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 10:19 Joanna Gorzelniak-Owsiak