ZO/17/10/2019 Wykonanie elementów konstrukcyjnych


Nazwa zamawiającego:

Siec Badawcza Łukasiewicz -

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 18.10.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 17/10/2019

Na wykonanie elementów konstrukcyjnych wg załączonej dokumentacji  

CPV:    45262670-8

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Siec Badawcza Łukasiewicz -

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów konstrukcyjnych wg załączonej dokumentacji.

Zamówienie jest podzielone na 2 części (Część 1 i Cześć 2).

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub tylko na jedną. Złożona oferta musi zawierać wszystkie elementy składowe danej części.

 

 

Część 1.

 1. plyta_nosna_aku MT-05-01 A.14                         5 szt.
 2. katownik_aku MT-05-06 A.11                              5 szt.
 3. ramie MT-01-03-01 A.4                                       4 szt.   
 4. plyta MT-01-05-01 A.11                                      4 szt.
 5. prowadnica_lewa MT-01-05-02 A.10                    4 szt.   
 6. prowadnica_prawa MT-01-05-03 A.9                    4 szt.
 7. wspornik_zlacza MT-01-05-05 A.8                        4 szt.
 8. pokrywa MT-01-08-01 A.3                                    4 szt.
 9.   pokrywa_gorna MT-01-09-01 A.4                          4 szt.   

 

Część 2.

 1. Mocowanie wału z ramieniem MT2-02.11 A.12         8 szt.
 2. Wspornik MT2-02.08.01 A.3                                   4 szt.
 3. Wał środkowy MT2-02.03.03 A.19                          4 szt.
 4. Łożysko oprawa docisk MT2-02.02.02 A.5             8 szt.

 

Zamawiający wymaga załączenia  jakościowego certyfikatu zgodności potwierdzającego zgodność wykonanych elementów z przekazaną dokumentacją.

Wykonawca  powinien przedstawić ceny jednostkowe dla każdego z elementów oraz kwoty zbiorcze dla każdej z części, zgodnie z Formularzem Ofertowym.

 

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później 12.11.2019.

Dostawa na koszt wykonawcy na adres.

Łukasiewicz -  Instytut PIAP

Al. Jerozolimskie 202,

02-486 Warszawa.

.

IV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Odbiór zamówienia polegał będzie na kontroli jakości dostarczonych elementów na zgodność z dostarczoną dokumentacją.

W przypadku niezgodności elementów z dokumentacją Zamawiający zwróci wadliwe elementy na koszt Wykonawcy, bez konieczności zapłaty za elementy nie spełniające wymagań technicznych Zamawiającego.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana mailem na adres: spawlowski@piap.pl  oraz kzp@piap.pl do dnia 28.10.2019 godz. 10:00, na Formularzu Ofertowym.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Vi. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K 1 – Cena brutto za dostawę  100%

            Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących

wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty.

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Sebastian Pawłowski pod numerem telefonu 601345515 oraz adresem email: spawlowski@piap.pl   oraz Marek Hamela mhamela@piap.pl . 603192654

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

Dokumentacja

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/09/09/2018  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogl_baza.pdf Ogłoszenie Baza Konkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2019 13:11
application/pdf zapytanie SP.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2019 13:11
application/msword oferta elelemnty konstrukcyjne.doc oferta po modyfikacji Joanna Lesiak 18.10.2019 07:08
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.10.2019 08:41
application/pdf wybor.pdf Ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.10.2019 12:05

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.10.2019 13:59 Opublikowano Zmieniono treść. Usunięto pliki: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.10.2019 12:04 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.10.2019 08:40 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Lesiak 18.10.2019 07:08 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Usunięto plik: "Oferta wraz z zalącznikami". Dodano plik: "oferta po modyfikacji ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2019 13:09 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

17.10.2019 13:17 Joanna Gorzelniak-Owsiak

29.10.2019 14:00 Joanna Gorzelniak-Owsiak