ZWR/01/2015 Dostawa silników MAXON


Warszawa: Dostawa silników Maxon
Numer ogłoszenia: 102249 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221 , strona internetowa www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa silników Maxon.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa silników Maxon.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.11.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Jedyny dostawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Spośród wielu dostępnych na rynku silników DC, bezszczotkowe i szczotkowe napędy Maxon łączy wysoka prędkość obrotowa oraz relatywnie duże momenty obrotowe, jednocześnie zachowując zwarta konstrukcje i niską masę. Te cechy świadczą o ich wysokiej potencjalnej przydatności w projekcie. Z rozpoznania komercyjnie dostępnych silników prądu stałego wynika, że silniki bezszczotkowe i szczotkowe Maxon jako jedyne spełniają ostre kryteria doboru napędów. Z rozeznania rynku wynika, ze firma Kwapil jest jedynym dystrybutorem napędów Maxon na terenie Europy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Kwapil, xxxxx, 00-000 Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogl_o_udz_zam.docx Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.09.2015 13:30

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.09.2015 13:29 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.07.2015 10:58 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.07.2015 10:53 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

09.07.2015 10:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.09.2015 13:30 Joanna Gorzelniak-Owsiak