Pomiary Automatyka Robotyka

Pomiary Automatyka Robotyka (ISSN 1427-9126) jest czasopismem naukowo-technicznym obecnym na rynku wydawniczym od 1997 r. Przez 18 lat miało postać miesięcznika, w którym publikowane były artykuły naukowe, ale przede wszystkim materiały promocyjne, reklamy, relacje z targów i innych imprez. Wydawany obecnie kwartalnik zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz artykuły przeglądowe, stanowiące kompendium wiedzy w węższych obszarach – wszystko w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

Wartością dodaną pisma jest część złożona z kilkunastu stron zawierających materiały o sylwetkach ludzi nauki, awansach, polecanych książkach i monografiach naukowych, kalendarium konferencji naukowych. Ta część pisma przyczynia się do integracji środowiska naukowego zainteresowanego tematyką pisma.

Kwartalnik jest indeksowany w bazach BazTech, Google Scholar oraz ICI Journals Master List, a także w bazie naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych ARIANTA.

Zasięg czasopisma wykracza poza granice Polski – zarówno czytelnicy jak i autorzy mają zagraniczne afiliacje. Również międzynarodowa jest Rada Naukowa pisma. W jej skład wchodzą naukowcy i eksperci ze Słowacji, Grecji, Niemiec, Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Rosji oraz z czołowych polskich uczelni.

Wydawanie kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka − zadanie finansowane w ramach umowy 907/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikacje naukowe w kwartalniku Pomiary Automatyka Robotyka wynosi obecnie 100 pkt. (poz. 29984).

Wykaz czasopism punktowanych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lipca 2023.

Przypisane dyscypliny naukowe – automatyka, elektrotechnika i automatyka.

Kontakt

E-mail: nauka@par.pl