Polityka środowiskowa

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania środowiskowego Łukasiewicz PIAP spełniający wymagania PN-EN ISO 14001:2005, służący planowej poprawie działalności środowiskowej.

 

Cele Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w zakresie środowiska to prowadzenie:

  • działalności z uwzględnieniem jej wpływu  na środowisko
  • działalności środowiskowej zgodnie z wymaganiami prawnymi
  • systematycznego mininimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Cele te realizowane są przez:

  • Spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska dotyczących procesów realizowanych w Łukasiewicz PIAP i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, w tym aspektów znaczących.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania.
  • Prowadzenie działalności w sposób jak najmniej obciążający środowisko, w tym zapobiegający zanieczyszczeniom
  • Minimalizację ilości odpadów powstających w trakcie realizowanych procesów.
  • Zapobieganie awariom środowiskowym.
  • Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w realizacji badań naukowych i działalności usługowej związanej z projektowaniem nowych wyrobów.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i osób pracujących dla Łukasiewicz PIAP.

Narzędziem służącym do realizacji celów strategicznych Instytutu jest wdrożony i stałe doskonalony system zarządzania środowiskowego Łukasiewicz – PIAP spełniający wymagania PN-EN ISO 14001:2005, służący planowej poprawie działalności środowiskowej.

Kierownictwo Instytutu jest odpowiedzialne za skuteczność systemu zarządzania środowiskowego. Przedstawicielem Kierownictwa jest Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości (NQ), który nadzoruje działania  systemu. Z-ca Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych nadzoruje i koordynuje realizację wszystkich działań w procesie zarządzania środowiskowego Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają, że SZŚ jest utrzymywany i doskonalony w obszarze ich działania. Wszyscy pracownicy Łukasiewicz PIAP i osoby pracujące dla Instytutu znają politykę środowiskową firmy w zakresie umożliwiającym im świadome uczestniczenie w realizacji jej celów i zasad.

Wydanie 2, Warszawa, 22.02.2016 r.

Zobacz także