03-01-2019

Konkurs Młodzi Innowacyjni 2019

Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Organizatorem konkursu jest PIAP. Do marca czekamy na zgłoszenia. Suma nagród wynosi 15 tysięcy złotych.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2017 roku. Przesłane prace nie mogą naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac dyplomowych w dziedzinach automatyka, robotyka, pomiary. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac musi dotyczyć następujących dziedzin:

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
 • robotyka,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • czujniki i przetworniki pomiarowe,
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.
 
Zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 1 marca 2019 roku na adres konkurs@piap.pl:

 • wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MŁODZI INNOWACYJNI 2019 wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony), w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy,
 • wypełniony przez jedną ze wskazanych osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku FORMULARZ OPINII MŁODZI INNOWACYJNI 2019,
 • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie PDF),
 • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

Wersje papierowe FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz FORMULARZA OPINII należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 
Nagrody

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych. Wysokość nagród kształtuje się w tegorocznej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni” w następujący sposób:

 • w kategorii prac doktorskich: I nagroda 3 500 złotych, II nagroda 2 500 złotych,
 • w kategorii prac magisterskich: I nagroda 3 000 złotych, II nagroda 2 000 złotych,
 • w kategorii prac inżynierskich: I nagroda 2 500 złotych, II nagroda 1 500 złotych.
 
Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 27 marca 2019 roku podczas XXIII konferencji AUTOMATION, która odbędzie się w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2019.

 
Komisja konkursowa
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (przewodniczący komisji) – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski – z-ca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych PIAP,
 • dr inż. Małgorzata Kaliczyńska (sekretarz konkursu) – redakcja kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
 • prof. prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Trojnacki – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki – Komitet Pomiarów POLSPAR,
 • prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński – Komitet Automatyki i Robotyki PAN.
 
Organizator i patroni
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – organizator konkursu,
 • Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR – patron,
 • kwartalnik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka – patron medialny.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU MŁODZI INNOWACYJNI 2019 i PLAKATEM MŁODZI INNOWACYJNI 2019.

WEŹ UDZIAŁ!

Do 1 marca 2019 wyślij na adres konkurs@piap.pl:

1. formularz zgłoszeniowy
2. formularz opinii
3. pracę dyplomową
4. prezentację multimedialną

Dodatkowo wersje papierowe formularzy należy wysłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 

Zobacz także