10-12-2019

Wystartował Konkurs Młodzi Innowacyjni 2020

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w Konkursie Młodzi Innowacyjni. Czekamy na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Do wygrania jest 15 tysięcy złotych.

 

Konkurs Młodzi Innowacyjni

Zapraszamy do udziału w konkursie i zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM i PLAKATEM MŁODZI INNOWACYJNI 2020.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do najbliższej edycji konkursu, będzie to już XII edycja, przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2018 roku. Przesłane prace nie mogą naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia  wyników prac dyplomowych w automatyce, robotyce lub pomiarach. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac pozostaje od lat niezmienny i dotyczy następujących dziedzin:

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
 • robotyka,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • czujniki i przetworniki pomiarowe,
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.
 
Zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 22 lutego 2020 roku na adres konkurs@piap.pl:

 • wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony), w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy,
 • wypełniony przez jedną ze wskazanych osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku FORMULARZ OPINII,
 • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie PDF),
 • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

Wersje papierowe FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz FORMULARZA OPINII należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 
Nagrody

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych. Wysokość nagród kształtuje się w tegorocznej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni” w następujący sposób:

 • w kategorii prac doktorskich: I nagroda 3 500 złotych, II nagroda 2 500 złotych,
 • w kategorii prac magisterskich: I nagroda 3 000 złotych, II nagroda 2 000 złotych,
 • w kategorii prac inżynierskich: I nagroda 2 500 złotych, II nagroda 1 500 złotych.
 
Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 marca 2020 roku podczas XXIV konferencji AUTOMATION, która odbędzie się w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2020.

 
Komisja konkursowa
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (przewodniczący komisji) – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski – z-ca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych PIAP,
 • dr inż. Małgorzata Kaliczyńska (sekretarz konkursu) – redakcja kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
 • prof. prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Trojnacki – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński – Komitet Automatyki i Robotyki PAN.
 
Organizator i patroni
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – organizator konkursu,
 • Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR – patron,
 • kwartalnik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka – patron medialny.

WEŹ UDZIAŁ!

Do 22 lutego 2020 wyślij na adres konkurs@piap.pl:

1. formularz zgłoszeniowy
2. formularz opinii
3. pracę dyplomową
4. prezentację multimedialną

Dodatkowo wyślij też wersje papierowe formularzy zatytułowane „Konkurs prac” na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

 

Zobacz także