Projekt EDURO

Poprawa efektywności nauczania o bezpiecznych zachowaniach dzięki zastosowaniu robotów społecznych. Projekt skierowany do dzieci ze szkół podstawowych.

Celem głównym projektu EDURO jest podniesienie efektywności nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkół podstawowych (klasa I). Do celów szczegółowych należy zbadanie wpływu wykorzystania robotów społecznych na efektywność nauczania oraz opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań. Projekt obejmuje realizację badań pilotażowych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Warszawy z udziałem wybranego robota społecznego. Rezultat końcowy to opracowanie nowego, innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań przeznaczonego dla szkół podstawowych.

  • Etap I (150 100,00 zł): Analiza istniejących programów nauczania w zakresie bezpiecznych zachowań pod kątem wykorzystania w trakcie zajęć robota w roli narzędzia edukacyjnego. Opracowanie metodyki badań: wybór uczestników badań oraz opracowanie programu zajęć z wykorzystaniem robota.
  • Etap II (143 600,00 zł): Pilotażowe badanie eksperymentalne z udziałem dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych na poziomie klas I w formie lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem robota społecznego. Publikacja.
  • Etap III (128 499,00 zł): Analiza wyników badań oraz opracowanie nowego, innowacyjnego programu edukacyjnego w obszarze bezpiecznych zachowań przeznaczonego dla szkół podstawowych. Publikacja.

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014–2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Okres realizacji: 01.01.2014–31.12.2016

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

 

Projekt finansowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”  III etap, okres realizacji: lata 20142016, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, realizowanego w ramach części B – Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Zobacz także