KZP/02/2016 Przetarg nieograniczony - Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.piap.pl/bip

Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów
Numer ogłoszenia: 7379 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • aktualna licencja IATA - International Air Transport Assosiation, uprawniająca do sprzedaży biletów lotniczych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • opis posiadanego doświadczenia wraz z załączonymi referencjami lub innymi dokumentami (wymagane jest przedstawienie przynajmniej dwóch referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi dostarczania biletów o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich 3 lat
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o dysponowaniu dwoma terminalami biletowymi lotniczymi oraz jednym terminalem biletowym kolejowym KURS90
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o dysponowaniu co najmniej dwoma kasjerami biletowymi, którzy ukończyli kurs kasjera lotniczego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia; 2) zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż nowi podwykonawcy będą posiadać co najmniej takie same właściwości (kwalifikacje) niezbędne, do realizacji danej części zamówienia ( dotyczy przypadku w którym Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy potencjału podwykonawcy); 3) zmiany procedury określonej w §3 niniejszej umowy; 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 5) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2016 11:13
application/pdf SIWZ_1901.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2016 11:14
application/msword OFERTA.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2016 11:14
application/pdf WZÓR UMOWY.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2016 11:14
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.01.2016 08:46
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania2doc.pdf Odpowiedzi na pytania 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.01.2016 12:06
application/pdf wybor.pdf ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.01.2016 11:05

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.01.2016 11:04 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.01.2016 12:05 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania 2".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.01.2016 08:46 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2016 11:11 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

20.01.2016 11:16 Joanna Gorzelniak-Owsiak

29.01.2016 11:05 Joanna Gorzelniak-Owsiak