ZO/01/01/2016 świadczenie usług telefonii komórkowej


Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 07.01.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2016

Na świadczenie usług telefonii komórkowej

CPV 64212000- 5, 3225000 – 0, 31712112 – 8

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

 1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla PIAP w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM.

 

 

1.2. Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy:

a)     Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez zamawiającego na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych.

b)    Dostarczenie telefonów komórkowych i modemów zgodnie z limitem kwotowym opisanym w dalszej części niniejszej dokumentacji.

c)     Rozliczanie połączeń i usług płatnych w oparciu o miesięczny pakiet kwotowy na zasadach opisanych w dalszej części niniejszej dokumentacji.

d)    Zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych w niniejszej dokumentacji (karty SIM standard, mikro, nano)

e)      Dostosowanie zakresu świadczonych usług do wymogów zamawiającego zawartych w niniejszej dokumentacji.

f)     Całodobowa dostępność telefonicznego biura obsługi klienta oraz zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi po sprzedażowej, a w szczególności wskazanie co najmniej dwóch osób do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego,

g)    Zapewnienie gwarancji jakości dostarczonej usługi zgodnie z regulaminem sieci danego operatora.

h)     Możliwość przypisania jednej karcie SIM dwóch numerów abonenckich - przełączanie numerów bez konieczności wyłączania telefonu.

i)      Możliwość przypisania jednego numeru dwóm kartom SIM (tzw. multisim)

j)      dostęp do Internetu z tzw. kart głosowych

k)     dostęp do Internetu w technologii LTE.

 

 

2. Termin wykonania zamówienia

 

Usługa będzie świadczona od 1 lutego 2016 godz.0.00 roku do 31 stycznia 2018 roku godz. 24.00.

 

 

3. Obecny profil Zamawiającego

 

Zamawiający posiada obecnie 92 aktywne karty SIM w telefonach komórkowych ( w tym dwie karty opisane w p. i) oraz jedną kartę opisaną w p. h) oraz 21 kart SIM w modemach GSM w tym 3 ze statycznym publicznym adresem IP.

 

 

4. Warunki realizacji zamówienia

 

 

4.1. Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia. W przypadku usługi transmisji danych z kart głosowych naliczanie (taryfikowanie) powinno następować, co 10 kB.

 

4.2. Główne składniki planu taryfowego, które muszą być umieszczony w ofercie:

 

a)     Cena miesięcznego abonamentu "głosowego", wliczanego do pakietu kwotowego na połączenia, uwzględniająca:

- bezpłatne połączenia głosowe do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce (nie dotyczy numerów premium),

- bezpłatne SMS krajowe

- bezpłatny roaming odebrany w krajach Unii Europejskiej oraz Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Turcji oraz małych państw leżących wewnątrz Unii m.in. Monako, Watykan, San Marino itp. zwane dalej "krajami europejskimi"

- pakiet transmisji danych (2 GB miesięcznie)

b)    Ceny miesięcznego abonamentu dla kart modemowych z limitem transmisji 10 GB miesięcznie przy adresie dynamicznym i przy adresie statycznym.

c)     Cena za połączenia międzynarodowe z Polski do krajów europejskich

d)    Cena za połączenia w roamingu wykonanym z krajów europejskich

 

4.3. Ceny usług i połączeń w kierunkach wyżej nie wymienionych zgodnie z oficjalnym cennikiem Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do podania adresu internetowego pod którym jest publikowany ww. cennik lub dostarczenia takiego cennika jako załącznika do umowy.

 

5. Karty SIM

 

5.1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone karty SIM były zabezpieczone przed uruchomieniem cztero cyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) zamawiającemu przez wykonawcę kodu PUK.

 

5.2. Karty SIM mają być dostarczone do lokalizacji zamawiającego w Warszawie w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.

 

5.3. Łącznie zamawiający planuje uruchomić minimum 92 karty SIM w telefonach komórkowych oraz 21 karty SIM w modemach GSM. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie GSM, EDGE, UMTS i LTE. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pomoc techniczną w przeprogramowaniu użytkowanych obecnie aparatów telefonicznych do standardów Wykonawcy.

 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych kart SIM wraz z uruchomieniem usług analogicznych jak w przypadku kart SIM obecnie posiadanych w ilości do 50-ciu sztuk w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

 

6. Aparaty telefoniczne

 

Dostarczenie telefonów komórkowych i modemów zgodnie z limitem kwotowym opisanym w dalszej części niniejszej dokumentacji

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu aparatów komórkowych na opisanych wyżej zasadach sukcesywnie w całym okresie obowiązywania umowy.

Aparaty nie mogą mieć blokady SIMLOCK.

 

 

7. Opis pakietu kwotowego na połączenia

 

Pakiet kwotowy tworzony jest co miesiąc jako suma opłat abonamentowych za wszystkie głosowe karty SIM używane przez Zamawiającego. Pakiet kwotowy służy do opłacania usług i połączeń płatnych. Niewykorzystana część pakietu kwotowego przechodzi na następny miesiąc i powiększa kolejny pakiet kwotowy jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy. W pierwszej kolejności wykorzystywane są środki z poprzednich okresów rozliczeniowych. W przypadku gdy koszt usług i połączeń płatnych przekroczy sumy zgromadzone w pakiecie kwotowym na połączenia, koszt nie pokryty pakietem kwotowym zostanie doliczony przez operatora do faktury wg stawek określonych w p.4.3

 

8. Opis pakietu kwotowego na zakup sprzętu

 

W czasie oznaczonym obowiązywania Umowy operator umożliwi Zamawiającemu zakup Sprzętu do limitu sumy cen detalicznych (według cennika detalicznego operatora aktualnego na dzień składania Zamówienia) tego Sprzętu w wysokości do łącznej kwoty *55000,00* zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto zwanej dalej „Limit”, przy czym każdą sztukę Sprzętu Zamawiający będzie mógł kupić za cenę jednostkową 1,00 zł (słownie: jeden złoty netto). Po wykorzystaniu przez Zamawiającego kwoty Limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do zakupu Sprzętu na warunkach cenowych zgodnie z cennikiem detalicznym operatora aktualnym na dzień składania Zamówienia. W przypadku, nie wykorzystania przez Zamawiającego kwoty Limitu w czasie oznaczonym obowiązywania Umowy, niewykorzystana część kwoty Limitu przepada i nie jest zwracana Zamawiającemu w jakiejkolwiek formie. Łączna liczba sztuk Sprzętu zakupionego w ramach Limitu nie może być większa niż liczba aktywnych kart SIM odpowiednio głosowych i transmisyjnych ("data"). Przez pojęcie Sprzęt rozumie się aparaty telefoniczne oraz modemy.

 

 

9. Wymagania szczegółowe

 

9.1. Zakończenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Zamawiającego i umów szczegółowych o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych na podstawie tej Umowy

 

Umowy szczegółowe o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasną
z dniem wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla zamawiającego bez żadnych wzajemnych zobowiązań.

 

9.2 Przejęcie numeracji i zmiana numeracji

Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora, nowy operator przejął dotychczasową numerację. Zamawiający udzieli nowemu operatorowi wszystkich koniecznych pełnomocnictw. Ewentualne koszty związane z przeniesieniem numeracji od dnia podpisania umowy przejmuje na siebie operator przejmujący numery.

 

Wykonawca zapewni, że przeniesienie numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu usług, dłuższych niż wynikających z prawa telekomunikacyjnego. .

 

 

9.3 Cesje umów

Zamawiający przewiduje możliwość cesji praw z 5 % umów szczegółowych o świadczenie usług telekomunikacyjnych na osoby fizyczne i prawne.

 

10. Pozostałe wymagania

 

Zamawiający wymaga by wykonawca spełnił następujące wymagania:

 • Zapewnienie dostępu do sieci GSM na obszarze minimum 90% terenu Polski.
 • Zapewnił dostęp do Internetu w technologii 3G na obszarze minimum 90% terenu Polski.
 • Zapewnił dostęp do Internetu w technologii LTE minimum na terenie Warszawy, Torunia, Poznania, Kielc i Gdańska
 • Zapewnił, wliczone w koszty usługi, wsparcie techniczne i obsługę po sprzedażową, a w szczególności wskazał, co najmniej dwie osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. Zamawiający nie dopuszcza kontaktu wyłącznie przez infolinię.
 • Zapewnił bezpłatną realizację zamówień (dostawa sprzętu, aktywacji itp.) w ciągu trzech dni roboczych w godzinach 8.30-16.30 do siedziby w Warszawie.
 • Zapewnił bezpłatne udostępnianie danych bilingowych w formie elektronicznej oraz oprogramowanie do analizy bilingu i kontroli kosztów.
 • Zapewnił bezpłatną możliwość wprowadzenia limitów czasowych lub kosztowych na poszczególnych numerach w wariancie miękkim. (Operator informuje użytkownika o przekroczenia limitu nie blokując jednocześnie dostępu do usług).
 • Zapewnił możliwość bezpłatnego blokowania połączeń dla określonych kategorii połączeń.
 • Zapewnił na żądanie bezpłatną informację o wykorzystaniu przyznanego limitu lub zużycia usług.
 • Zapewnił możliwości czasowej, bezpłatnej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty.
 • Zapewnił bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w przypadku: kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia przez użytkownika karty.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza określenia przez Wykonawcę dodatkowych warunków ważności oferty.

Wykonawca , z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do możliwości renegocjacji cen w przypadku wprowadzenia nowych, promocyjnych warunków u operatora.

W przypadku zmiany w regulacjach prawnych określających maksymalne stawki za połączenia, Wykonawca nie  może pobierać opłat wyższych niż wynikających z tych regulacji.

 

 

 

11. Sposób oceny ofert:

Oferty będą oceniane w dwóch etapach.

 

Etap 1 - formalny. Będzie sprawdzane czy oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w p. 1, 4, 5, 9 i 10 na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferty nie spełniające tych wymagań nie będą dalej oceniane.

 

Etap 2 - kosztowy. Do porównania ofert będzie brana wartość wyliczona według wzoru poniżej:

92 * Ag + 18 * Aint-d + 3 * Aint-s + 1000Cmn + 4000Crw

gdzie:

Ag - abonament miesięczny dla kart głosowych

Aint-d - abonament miesięczny za transmisję danych z adresem dynamicznym

Aint-s - abonament miesięczny za transmisję danych z publicznym adresem statycznym

Cmn - cena za minutę połączenia międzynarodowego do krajów europejskich (wg definicji z p. 4.2.a)

Crw - cena za minutę połączenia w roamingu wykonanym z krajów europejskich

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (firmy).

 

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres PIAP, Al. Jerozolimskie 202, bud.3, pok.8, 02 – 486 Warszawa do dnia 14.01.2016 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Frontczak adres email: jfrontczak@piap.pl

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

           

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.01.2016 12:07
application/pdf umowa-151229-1.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.01.2016 12:07
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta-151229-1.docx Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.01.2016 12:07
application/pdf PIAP_ mobile_OPL_odpowiedzi_12012016.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.01.2016 07:03

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.01.2016 07:01 Opublikowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.01.2016 12:05 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

07.01.2016 12:08 Joanna Gorzelniak-Owsiak

13.01.2016 07:03 Joanna Gorzelniak-Owsiak