ZO/03/03/2107 Wykonanie usługi nadzoru budowlanego


 

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 21.03.2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2017

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego – Wybór Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja obiektów na terenie PIAP

CPV:                71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

                                   71540000-5 Usługi zarządzania budową

                                   71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu „Termomodernizacja budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki

            i Pomiarów P.I.A.P. w zakresie:

2.2.1     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w szczególności:

1)        Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotu

   Zamówienia w terminie 14 od daty zawarcia umowy;

2)        Ocena złożonych ofert w zakresie spełniania wymagań zawartych w SIWZ ;

3)        Udzielanie wsparcia przy opracowywaniu projektów odpowiedzi na pytania         wykonawców o wyjaśnienia treści SWIZ;

4)        Współpraca   przy opracowywaniu harmonogramu wykonywanych prac;

5)      Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego.

Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) .

6)      Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy;

7)      Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót;

8)      Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;

9)      Wydawanie Wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;

10)    Organizowanie i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów
z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami;

11)    Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;

12)    Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

13)       Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.;

14)       Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;

15)       Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych, końcowych
i przekazywania ich do użytkowania;

16)       Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;

17)       Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;

18)       Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

19)       Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;

20)       Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;

21)       Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;

22)       Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

23)       Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego
i pogwarancyjnego;

24)       Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów;

25)       Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad;

26)       Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów
w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;

27)       Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

28)       Kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót.

29)      Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy.

 

30)      Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

 

31)      Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w ofercie (Formularzu ofertowym).

 

2.2.2     Zamawiający ma prawo kontrolować lub badać gromadzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz sporządzać
z niej kopie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

2.2.3     Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

 

2.3     Ogólna charakterystyka budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

          P.I.A.P. przewidzianych do termomodernizacji :

Termomodernizacja obejmuje 4 budynki, : hala (3a, 4a, 5a ), łącznik (5b);

 

Zakres prac przewidzianych w ramach termomodernizacji w/w budynków zgodnie
z załączoną dokumentacją projektową  stanowiącą załącznik nr 3.

 

2.4     Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z obiektami celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy
z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

 

2.5     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

2.6    Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:

          Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę inspektorów w poszczególnych branżach, mając na uwadze, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane są to osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które mogą wykonywać czynności samodzielnie, a charakter wykonywanych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Funkcja Inspektora Nadzoru musi być wykonywana przez osobę posiadająca uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
 poz. 290 z późn. zm.),

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego przez cały okres trwania inwestycji.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć:

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, usług pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu na obiektach kubaturowych będących w ruchu, którego wartość inwestycji wynosi minimum 2 000 000 zł brutto (minimum 2 usługi), z podaniem daty i miejsca wykonania, gdzie usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wraz z dołączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres PIAP, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa do dnia 31.03.2017 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            K1  – Cena łączna  za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych przez Zamawiającego czynności przez cały okres trwania zamówienia 96%

            K2 – Referencje –         2 referencje (warunek konieczny) – 0 pkt.

                                                                       3 szt. – 2 pkt.

                                                                       4 szt. i więcej – 4 pkt.

           

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

   Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa  będzie wyliczana na podstawie następującego wzoru:

Kryterium –   K1 = 96 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Kryterium – K2 . 2 szt – 0 pkt, 3 – 2 pkt, 4 i więcej – 4 pkt

 

K (Ocena punktowa)  = K1+ K2

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert skrajnie odbiegających od cen rynkowych i wstępnych szacunków cenowych (oferty najtańsze, oferty najdroższe).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Mariusz Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jbanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy
  3. Dokumentacja projektowa
Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie (002).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:30
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:31
application/pdf Umowa_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:31
application/zip MaterialyDoPostNadzor.zip Dokumentacja projektowa Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:31
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ogloszenia_baza.docx OgłoszenieBazaKonkurencyjności Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:36
application/pdf Zestawienie ofert_.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.04.2017 07:19
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.04.2017 07:19

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.04.2017 07:18 Opublikowano Dodano pliki: "Zestawienie ofert", "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:35 Zarchiwizowano Dodano plik: "OgłoszenieBazaKonkurencyjności".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2017 07:29 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.03.2017 07:33 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.04.2017 07:20 Joanna Gorzelniak-Owsiak