ZO/09/11/2015 Wynajem, transport, kalibracja i dostosowanie stołu powietrznego dla testów ADRexp


Nazwa firmy    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 20.11.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 09/11/2015

Wynajem, transport, kalibracja i dostosowanie stołu powietrznego dla testów ADRexp

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wypożyczenie stanowiska testowego, w skład którego będą wchodzić:

- stół powietrzny wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prawidłowego działania

- platforma do poruszania się po stole powietrznym

- manipulator wraz z chwytakiem.

- czujnikami i sterowaniem

 

Wypożyczenie w okresie 1 grudnia – 31 stycznia (2 miesiące), wraz z transportem, instalacją i kalibracją.

 

2. Wymagania:

 

Powyższe elementy powinny spełniać następujące wymagania:

Stół wraz z ekwipunkiem:

- czas pracy: minimum 25 sekund

- udźwig: minimum 60 kilogramów

- wymiary: minimum 2x2m powierzchni roboczej

 

Platforma do poruszania się po stole powietrznym:

- masa minimum 60 kilogramów

 

Manipulator wraz z chwytakiem:

- możliwość utrzymania makiety fragmentu adaptera dużego satelity

- możliwość obrotu w dwóch osiach poziomych w dwóch osiach poziomych +/- 30°

 

Czujniki i sterowanie:

-możliwość  określenia przechylenia, nachylenia i odchylenia adaptera

- określenie odchyłek położenia platformy poniżej +/- 5mm

- określenie odchyłek kątowych platformy poniżej +/- 2°

- określenie odchyłek kątowych manipulatora wraz z chwytakiem poniżej +/- 1°

- komunikacja z urządzeniami umieszczonymi poza obszarem roboczym stanowiska – CAN lub RS przez WIFI

 

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 grudnia 2015 do 31 stycznia 2016.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jowsiak@piap.pl  oraz  jaworski@piap.pl do dnia  25.11.2014 godz. 10:00.

2.    O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – Cena  100%

           

 

i udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wykonanie usługi na najkorzystniejszych warunkach.   

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jarosław Jaworski pod numerem telefonu 22 874 0197.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

            Wzór formularza ofertowego.

            Wzór umowy

            

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe (2) (2).pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.11.2015 12:16
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.11.2015 12:17
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.11.2015 12:17

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.11.2015 12:13 Opublikowano Utworzono zamówienie

20.11.2015 12:17 Joanna Gorzelniak-Owsiak

23.12.2015 07:59 Joanna Lesiak