ZO/14/07/2019 Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych i badawczych na terenie Instytutu


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                         Warszawa, 04.07.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 14/07/2019

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych

i badawczych na terenie Instytutu

CPV:      45331000–6

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych i badawczych na terenie PIAP w zakresie określonym poniżej:

 1. Zamówienie dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów INVENTOR Pro Life 32:

- L5V132-12/L5V032-12 -  6 szt.

- L5V132-18/L5V032-18 -  6 szt.

lub równoważnych.

 

 1. Urządzenia nowe z datą produkcji nie starszą niż rok 2018 i zgodne z obowiązującymi normami
 2. Dostarczane urządzenia muszą być kompletne: jednostka wewnętrzna ścienna, jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
 3. Urządzenia powinny być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej 230 V, 50 HZ, w miejscu zainstalowania jednostki
 4. Klasa energetyczna urządzeń nie niższa niż A++
  1. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą pilota lub panelu naściennego, osobnych dla każdej jednostki wewnętrznej
  2. Oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymogi bezpieczeństwa (CE)
  3. Wymienniki ciepła jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej muszą być powlekane powłoką antykorozyjną
  4. Urządzenia muszą zawierać ekologiczny czynnik chłodniczy R32
  5. Współczynnik GWP 675

 

 

W celu realizacji zamówienia-montażu klimatyzatorów- Zamawiający udostępni Wykonawcy front robót oraz przekaże niezbędne informacje techniczne.

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 tygodnie od daty podpisania umowy

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykona

 

 1. V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.         Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 12.07.2019 godz. 10:00.
  2. 2.         O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

K 1 – Cena brutto za dostawę wraz z montażem 100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia.

  Sposób obliczania wartości punktowej

Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na podstawie następujących wzorów:

Kryterium –   K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowymi.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w przypadku wyboru tej oferty

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Jacek Banasiak pod numerem telefonu 22 874 0413 oraz adresem email: jBanasiak@piap.pl,

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego. Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAp, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa
 • inspektorem ochrony danych osobowych w ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP  jest Pan Maciej Wara-Wąsowski, tel. 796 239 428, email: mwarawasowski@odomg.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/14/07/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Zapytanie -klima.pdf Zapytanie ofertowe-zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2019 05:25
application/msword oferta.doc Oferta wraz z załącznikami - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2019 05:25
application/msword UMOWA_wzor.doc Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2019 05:48
application/pdf Zapytanie -klima.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2019 05:47
application/msword oferta.doc Oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2019 05:47
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.07.2019 06:13

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.09.2019 09:14 Opublikowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.07.2019 06:13 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2019 05:24 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "Zapytanie ofertowe-zmiana", "Oferta wraz z załącznikami - zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2019 13:15 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2019 05:45 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

04.07.2019 05:49 Joanna Gorzelniak-Owsiak

24.09.2019 09:14 Joanna Gorzelniak-Owsiak