ZO/18/11/2019 Prace budowlane i wykończeniowe w Laboratorium Procesów Kinetycznych


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                         Warszawa, 15.11.2019

 

 

Zapytanie ofertowe nr 18/11/2019

Prace budowlane i wykończeniowe w laboratorium Procesów Kinetycznych

CPV:      45332000-3, 45400000-1

 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa  www.piap.pl

 

 1. II.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane i wykończeniowe w Laboratorium Procesów Kinetycznych w zakresie określonym poniżej:

Zakres prac obejmuje:

 1. Postawienie ścian działowych pomieszczenia WC wg projektu (rys. 1),
 2. Uzupełnienie podmurówki pod pomieszczeniem Sterowni (z dwóch stron, rys. 4),
 3. Usunięcie włazu w podłodze z uzupełnieniem fragmentu wylewki podłogowej (rys. 5)
 4. Wymurowanie podestu o pow. ok. 6 m2 i wys. ok. 0,5 m (rys. 1, rys.2),
 5. Wyrównanie podłogi w pomieszczeniu Sterowni wraz z wypoziomowaniem do powierzchni podestu (rys.1),
 6. Otynkowanie pomieszczeń Poczekalni, Sterowni tynkiem mineralnym,
 7. Położenie glazury i gresu w WC, oraz gresu w sterowni i na podeście (w standardzie obecnie przyjętym w toaletach PIAP – np. bud. 3 piętro 1),
 8. Dostawa, zabudowa i podłączenie umywalki (szer. min. 45cm i głębokości umożliwiającej swobodne przejście oraz otwarcie drzwi), stelaża z wiszącą miską ustępową  w standardzie jw. i pompy nieczystości z rozdrabniaczem, do kanalizacji pod sufitem hali (rys.1, rys.3),
 9. Przeniesienie drzwi wejściowych do Laboratorium (100x205) z miejsca tymczasowego w docelowe wraz z zamurowaniem starego otworu bloczkami betonowymi gr. min. 24cm (rys.1),
 10. Dostarczenie i wstawienie dwóch par drzwi 80x205 do WC, oraz jednych 90x205 do Sterowni w standardzie jw. (rys.1),
 11. Dostawa i montaż elementów rastrowego sufitu podwieszanego i opraw oświetleniowych (w tym min. 3 z podtrzymaniem 3h - Iluma Panel AWLN-K40/AT/3; pozostałe w takich samych obudowach, bez podtrzymania), oraz instalacja kratek wentylacyjnych na istniejącej instalacji w pomieszczeniach Poczekalni, Sterowni i WC (rys.2, rys.3, rys. 6),
 12. Zamurowanie wejścia poziomego szachtu instalacyjnego o wymiarach ok. 1,5x1,2m bloczkami betonowymi gr. 24cm (rys. 7, widoczne na zdjęciu rury będą usunięte przed rozpoczęciem prac),
 13. Dwukrotne malowanie pomieszczeń Poczekalni i Sterowni zmywalną farbą emulsyjną w kolorze białym.

 

W zakres zamówienia wchodzą prace organizacyjne, zakup materiałów, prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe i zabezpieczające.

 

Wykonawca musi dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Gwarancja na wyposażenie: minimum 12 miesięcy

 

 1. III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie więcej niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

-  opatrzona pieczątką firmową,

-  posiadać datę sporządzenia,

-  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-  podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

 1. V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. 1.         Oferta powinna być dostarczona osobiście lub kurierem na adres Łukasiewicz – Instytut PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Kancelaria, 02 – 486 Warszawa do dnia 29.11.2019 godz. 10:00.
  2. 2.         O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
   1. 3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
   2. 4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. 5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    1. 6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 – Cena ryczałtowa 100%

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do zrealizowania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego.

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Pawel Górecki  pod numerem telefonu 22 874 0070 oraz adresem email: pgorecki@piap.pl ;

informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak email: jowsiak@piap.pl.

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

Projekt

Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe-skonwertowany.pdf Zapytanie ofertowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2019 06:39
application/msword oferta.doc Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2019 06:39
application/pdf projekt.pdf Projekt Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2019 06:39
application/pdf Umowa_.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2019 06:40
application/pdf wybor.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.12.2019 06:39

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.12.2019 06:39 Opublikowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2019 06:36 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

15.11.2019 06:41 Joanna Gorzelniak-Owsiak

02.12.2019 06:39 Joanna Gorzelniak-Owsiak