Zabudowa i demontaż stoiska na targach MSPO 2022


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                      Warszawa, 01.08.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/07/2022 na zabudowę i demontaż stoiska na targach MSPO 2022

CPV: 39171000-1

                        

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

I. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz-
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02 – 486 Warszawa
www.piap.pl
www.iedd.eu

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powierzchnia zabudowy 63m2 o wymiarach 9m x 7m (stoisko narożne).

W skład zadania wchodzi:

- wynajem elementów potrzebnych do budowy stoiska, budowa ścian stoiska wraz z oświetleniem w terminie do 05.09.2022r, drukowanie i aranżowanie ścian stoiska zgodnie z zaakceptowanym projektem, wynajem umeblowania, wynajem i montaż podłogi, demontaż stoiska w terminie 09.09.2022

Miejsce realizacji: Targi Kieleckie Adres: Zakładowa 1, 25-672 Kielce Nazwa wydarzenia: MSPO 2022

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: montaż do 5.09.2022, demontaż w terminie 09.09.2022

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona mailem na adres: kzp@piap.lukasiewicz.gov.pl oraz adam.szepczynski@piap.lukasiewicz.gov.pl do dnia 08 sierpnia 2022 godz. 10:00.
2. O wynikach postępowania wykonawcy zostaną poinformowani mailem, na adres przedstawiony w ofercie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piap.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: K1 – Cena 100 %

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane przez zamawiającego.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium Cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piap.lukasiewicz.gov.pl oraz mailem na adresy podane w ofercie złożonej przez wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Adam Szepczyński pod adresem email:
adam.szepczyński@piap.lukasiewicz.gov.pl ;
informacji formalnych udziela Joanna Gorzelniak-Owsiak, email: joanna.gorzelniak- owsiak@piap.lukasiewicz.gov.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_ofertowe_10_07.pdf zapytanie_ofertowe Joanna Lesiak 01.08.2022 08:38
application/msword oferta_zo_10_07_2022.doc oferta Joanna Lesiak 01.08.2022 08:39
application/pdf umowa zabudowa stoiska_PIAP_MSPO_2022 4.pdf wzór_umowy Joanna Lesiak 01.08.2022 08:40
application/msword zestawienie_Zo_10_07_2022.doc Zestawienie_ofert Joanna Lesiak 08.08.2022 08:17
application/pdf wybór.pdf wybór Joanna Lesiak 08.08.2022 08:43

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Lesiak 08.08.2022 08:43 Opublikowano Dodano plik: "wybór".
Joanna Lesiak 08.08.2022 08:16 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie_ofert".
Joanna Lesiak 01.08.2022 08:49 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł. Zmieniono treść.
Joanna Lesiak 01.08.2022 08:37 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

01.08.2022 08:47 Joanna Lesiak

08.08.2022 08:43 Joanna Lesiak