Plan Równości Płci

Plan Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan) dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP został opracowany na lata 2024–2030.

Plan Równości Płci jest skierowany do wszystkich osób pracujących w Łukasiewicz – PIAP. Łukasiewicz – PIAP jest miejscem pracy, w którym respektowane są zasady braku dyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. W instytucie szanuje się obowiązujące regulacje dotyczące praw człowieka, chroniące przed dyskryminacją i przemocą oraz dąży się do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania.

Celem Planu Równości Płci jest usystematyzowanie dążeń do zapewnienia w instytucie bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich Pracowników, opartego na zasadach poszanowania równości, różnorodności, tolerancji oraz wolności od wszelkiej dyskryminacji.

Opracowanie i wdrożenie Planu Równości Płci ma na celu zagwarantowanie wszystkim Pracownikom równych możliwości swobodnego rozwoju zawodowego, naukowego oraz osobistego, bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, religię lub przekonania polityczne.

Zadaniem Planu Równości Płci jest promowanie, wdrażanie i monitorowanie działań mających na celu zapewnienie równości płci i różnorodności oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu pracy.

Plan Równości Płci 2024-2030 

Zarządzenie nr 28 w sprawie wprowadzenie Planu Równości Płci na lata 2024 – 2030.

Zobacz także